Przejdź do głównej treści

Kontakt

Biuro Analiz Instytucjonalnych
i Raportowania
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Czapskich 4/1-3
31-110 Kraków

email: bair@uj.edu.pl

tel.: 12 663-38-85

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Perspektywy 2015 UJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rankingi

Przełom XX i XXI wieku przyniósł rozkwit rankingów uczelni tworzonych najczęściej na zlecenie lub z inspiracji mediów, odpowiadających na zapotrzebowanie na przystępną informację, co i gdzie warto studiować w dobie upowszechnienia się dostępu do studiów na poziomie uniwersyteckim i powstania licznych nowych uczelni. Nie bez znaczenia była postępująca globalizacja kształcenia. Oprócz rankingów krajowych po raz pierwszy opracowane zostały rankingi ogólnoświatowe. Pierwszy z nich przygotowany został w 2003 roku w Chinach przez Centre for World-Class Universities of Graduate School of Education of Shanghai Jiao Tong University to tzw. ranking szanghajski – The Academic Ranking of World Universities. Ewaluację uczelni oparto w nim na analizie danych z Web of Science oraz listy laureatów Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa.

Łatwość dostępu do wyników rankingu sprawia, iż wielu kandydatów na studia, ale i także studentów kieruje się rankingami przy wyborze uczelni, na której podejmują studia, lub na którą wyjeżdżają w ramach wymiany międzynarodowej.

Wkrótce w Wielkiej Brytanii opracowany został konkurencyjny Times Higher Education World University Rankings opierający się przede wszystkim o wyniki ankiety wśród członków świata akademickiego. Uwzględniał on także dane bibliometryczne i podstawowe dane o liczbie studentów i pracowników pozyskiwane z uczelni. Po kilku latach wyłonił się z niego QS World University Rankings. Równolegle w wielu krajach w tym w Polsce tworzone był rankingi krajowe powiązane z poszczególnymi tytułami prasowymi. W naszym kraju ich funkcjonowanie zapoczątkował miesięcznik edukacyjny „Perspektywy". Szybko dołączyły do niego konkurencyjne rankingi tygodników „Wprost" i „Polityki". Jednakże do dziś ten pierwszy ranking jest jedynym ukazującym się systematycznie od chwili powstania i cieszy się największym prestiżem. Mimo, że twórcy rankingów nie ukrywali, iż stosowane przez nich metodologie nie są gwarancją 100% dokładności pomiaru, gdyż najczęściej mierzą czynniki, które pośrednio mają odzwierciedlać siłę uczelni i jej wkład w rozwój nauki, to jednak łatwy do analizy linearny wynik rankingu znalazł entuzjastów nie tylko wśród kandydatów na studia, ale także decydentów mających wpływ na finansowanie uczelni.

Dla tej grupy kwestia pojawienia się uczelni krajowych wśród najwyżej notowanych uczelni w skali międzynarodowej stała się kwestią prestiżu państwa i spowodowała wdrożenie w wielu krajach specjalnych programów mających służyć stworzeniu silnych uczelni zdolnych do skutecznej rywalizacji na globalnym rynku. Łatwość dostępu do wyników rankingu sprawia, iż wielu kandydatów na studia, ale i także studentów kieruje się rankingami przy wyborze uczelni, na której podejmują studia, lub na którą wyjeżdżają w ramach wymiany międzynarodowej. Uwzględniając te kwestie także same uczelnie zaczęły kierować się informacjami z rankingów przy wyborze partnerów do współpracy. W tej sytuacji warto analizować wyniki rankingów, tak krajowych jak i zagranicznych.

Rankingi krajowe:

Rankingi ogólnoświatowe:

Leszek Śliwa
Główny specjalista

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki rankingów

Ranking Szkół Wyższych Perspektyw

Aktualnie trwają pracę nad tym artykułem

Najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking uczelni w Polsce przygotowywany od roku 2000 przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy.
Do oceny uczelni wykorzystuje blisko 30 wskaźników pogrupowanych w kilka grup kryteriów takich jak:
Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Innowacyjność, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. W ramach, których opracowywane są oddzielne zestawienia rankingowe. W uzupełnieniu do tych grup kryteriów tradycyjnie ocenia jeszcze uczelnie w zakresie wskaźników dotyczących aktywności publikacyjnej uczelni, przy czym wskaźniki użyte do tego zestawienia są jednocześnie wykorzystywane w ramach oceniania efektywności naukowej uczelni. Poniżej prezentujemy wyniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w poszczególnych kilku grupach kryteriów Rankingu Uczelni Akademickich Perspektyw
Aktualnie niemal wszystkie dane wykorzystywane do tego rankingu pozyskiwane są przez organizatora z oficjalnych baz danych, takich jak POL-on, ELA, SciVall (SCOPUS), baza Urzędu Patentowego RP, baza European Patent Office. Uzupełniają je ankiety przeprowadzane wśród kadry akademickiej oraz pracodawców. Z uczelni pozyskiwane są tylko dane dotyczące liczby programów w j. obcych, liczby studentów studiujących w j. obcych oraz dane o średnim wyniku egzaminów maturalnych kandydatów przyjętych na studia.

Wyniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w klasyfikacji generalnej Rankingu Uczelni Akademickich

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Liczba punktów 98,2 99,9 99,6 99,2 100 100 99,4 100
Miejsce 2 1 1 2 1 1 2 1

 

Zgodnie z przyjętymi regułami w przypadku, gdy wyniki uczelni różnią się nie więcej niż o 0,5 punktu są one klasyfikowane ex aequo. Dlatego w 2017 i 2018,2023 roku, mimo że Uniwersytet Jagielloński nie uzyskał maksymalnej liczby punktów był sklasyfikowany na pierwszym miejscu ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim.

Wyniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w poszczególnych grupach kryteriów, wraz wagami wpływu na klasyfikację generalną rankingu.

Prestiż - waga 12%

Rok Ocena kadry akademickiej (waga 10%) Uznanie międzynarodowe (waga 2%) Łączna ocena (waga 12%) Miejsce w tej grupie kryteriów
2016 100 95,91 100 1
2017 100 100 100 1
2018 100 92,01 100 1
2019 100 93,56 100 1
2020 100 100 100 1
2021 100 87,2 100 1
2022 100 100 100 1
2023 100 100 100 1

Ocena przez kadrę akademicką – jest oparta na badaniu ankietowym przeprowadzanym metodą CAWI wśród kadry akademickiej (profesorów i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł lub stopień w okresie ostatnich 4 lat)
Uznanie międzynarodowe – opiera się na miejscach zajętych przez uczelnię w poprzednim roku kalendarzowym w rankingach międzynarodowych. Ostatnio uwzględniono następujące rankingi: ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT, Webometrics. (2%)

Absolwenci na rynku pracy - waga 12%

Rok Preferencje pracodawców (kryterium nie obowiązuje) Ekonomiczne losy absolwenta (waga 12%) Łączna ocena (waga 12%) Miejsce w tej grupie kryteriów
2016 91,9 x x -
2017 92,55 70,9 90,9 3
2018 95,87 66,1 94,8 3
2019 97,72 65,57 91,9 3
2020 97,72 55,37 83,89 5
2021 x 61,25 61,3 33
2022 x 69,89 69,9 35
2023 x 48,98 49 36

 

Grupa wskaźników składająca się na grupę kryteriów Absolwenci na Rynku Pracy została wprowadzona w 2017 roku, we wcześniejszych edycjach rankingu jedno z jej kryteriów Preferencje pracodawców było wskaźnikiem w grupie kryteriów Prestiż.

X – kryterium nie obowiązywało
Preferencje pracodawców – kryterium oparte o badanie ankietowe próby 1800 przedsiębiorstw posiadających główna siedzibę w Polsce I reprezentujących wszystkie sekcje PKD i wszystkie województwa. Wykorzystuje się wyniki ankiety z trzech ostatnich lat poprzedzających rok publikacji rankingu.
Ekonomiczne losy absolwentów – wskaźnik odzwierciedlający pozycję absolwentów danej uczelni na rynku pracy – według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzanego przez MEiN z wykorzystaniem danych ZUS (wyniki badania z lat 2017-2020). Wskaźnik uwzględnia dwa parametry badania: zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania, a także wprowadza korygujący wskaźnik odsetka absolwentów objętych systemem ELA (czyli zarejestrowanych w ZUS), dla uwzględnienia zróżnicowanego charakteru rynku pracy dla absolwentów studiów z różnych dziedzin. Dane uwzględniają sytuację w pierwszym roku po zakończeniu studiów. (12%)

Inowacyjność - waga 8%

Rok Patenty i prawa ochronne (waga 3%) Patenty i prawa ochronne uzyskane za granicą* (waga 3%) SDG (waga 2%) Łączna ocena (waga 8%) Miejsce w tej grupie kryteriów
2016 4,01 61,87 x 30,48 15
2017 2,45 40,68 x 19,8 14
2018 8,85 89,04 x 57,7 8
2019 9,26 82,43 x 54,1 9
2020 3,19 100 x 58,04 6
2021 4,43 100 x 63,6 4
2022 3,88 49,29 73,98 44 8
2023 2,84 31,62 99,18 28,5 14

 

Patenty i prawa ochronne w Polsce – liczba uzyskanych przez uczelnię patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce w latach 2020-2022 w odniesieniu do pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową, przypisanych do dyscyplin naukowych w dziedzinach mających „zdolność patentową” – czyli: nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz części nauk społecznych. Źródło: POL-on (3%)

Patenty i prawa ochronne za granicą – liczba uzyskanych przez uczelnię patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe za granicą w latach 2020-2022 w odniesieniu do pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową, przypisanych do dyscyplin naukowych w dziedzinach mających „zdolność patentową” – czyli: nauk inżynieryjnych i technicznych, nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz części nauk społecznych. Źródło: POL-on (3%)

SDG – wkład badań uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – agenda 2030). Źródło: SCOPUS (2%)

Potencjał naukowy - waga 15%

Rok Ewaluacja działalności naukowej (dawniej ocena parametryczna)  (waga 12%) Nasycenie kadr osobami o najwyższych kwalifikacjach (waga 1%) Uprawnienia habilitacyjne  (waga 1%) Uprawnienia doktorskie  (waga 1%) Łączna ocena Miejsce w tej grupie kryteriów
2016 96,97 65,9 100 100 100 1
2017 96,97 62,17 98,29 98,29 100 1
2018 96,73 60,74 97,05 97,05 100 1
2019 100 65,32 95,44 95,44 100 1
2020 100 62,62 96,15 96,15 100 1
2021 100 67,17 100 100 100 1
2022 100 69,84 100 100 100 1
2023 71,39 77,68 100 100 100 1

 

Ewaluacja działalności naukowej – suma ocen (kategorii) nadanych poszczególnym dyscyplinom, które w danej uczelni podlegały ocenie KEN w ramach ewaluacji, ważona liczbą pracowników prowadzących działalność naukową w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w ocenianych dyscyplinach (tzw. liczba N) i odniesiona do całkowitej liczby tych pracowników. Źródło: POL-on (12%)

Nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach – wskaźnik zdefiniowany jako liczba wysokokwalifikowanej kadry akademickiej na uczelni (pracownicy badawczy i badawczo-dydaktyczni ze stopniem dr hab. lub tytułem prof.) w odniesieniu do ogólnej liczby nauczycieli akademickich uczelni. Źródło: POL-on (1%)

Uprawnienia habilitacyjne – suma ważona uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego posiadanych przez uczelnię (0,25 pkt za każdą dyscyplinę, w której uczelnia posiada uprawnienie, oraz 0,75 pkt za każdą dyscyplinę, w której uczelnia nadała stopień doktora habilitowanego). Źródło: POL-on (1%)

Uprawnienia doktorskie – suma ważona uprawnień do nadawania stopnia doktora posiadanych przez uczelnię (0,25 pkt za każdą dyscyplinę, w której uczelnia posiada uprawnienie, oraz 0,75 pkt za każdą dyscyplinę, w której uczelnia nadała stopień doktora). Źródło: POL-on (1%)

Efektywność naukowa - waga 28%

Rok Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków na badania (waga 6%) Rozwój kadry własnej (waga 4%) Nadane stopnie i tytuły naukowe (waga 3%) Publikacje (waga 3%) Cytowania (waga 3%)
2016 39,44 47,5 53,62 95,09 95,58
2017 26,26 75,61 31,97 88,68 95,58
2018 37,37 87,26 61,51 64,57 74,34
2019 51,72 70,64 73,36 62,59 72,52
2020 63,06 41,68 58,03 100 63,47
2021 40,66 35,16 67,3 45,24 63,21
2022 32,8 34,66 52,76 52,24 68,23
2023 78,05 56,66 40,91 48,84 46,67
 
Rok FWCI (waga 3%) FWVI (waga 3%) TOP 10 (waga 3%) Łączna ocena (waga 28%) Miejsce w tej grupie kryteriów
2016 x x x 85,2 4
2017 x x x 83,9 4
2018 66,677 x x 77,9 3
2019 79,78 x 99,07 86,9 2
2020 79,37 75,18 91,99 93,6 2
2021 67,93 55,27 94,18 76,9 6
2022 58,29 51 89,46 94,18 12
2023 46,72 48,67 77,04 77,03 8
 

X – kryterium nie obowiązywało w danym roku.

Efektywność pozyskiwania środków finansowych na badania – suma środków finansowych na badania i rozwój pozyskanych w latach 2021-2022 w odniesieniu do ogółu pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową. Źródła: POL-on i ankieta uczelni – dane ze sprawozdania PNT-01 (6%)

Rozwój kadry własnej – wskaźnik zdefiniowany jako liczba tytułów i stopni naukowych uzyskanych przez pracowników uczelni w latach 2021 i 2022 (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on (4%)

Nadane stopnie naukowe – liczba stopni naukowych nadanych przez uczelnię w latach 2021 i 2022 (dr z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5; prof. z wagą 2,0) w stosunku do prof., dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie. Źródło: POL-on (3%)

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2018-2022, w stosunku do łącznej liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych. Źródło: SciVal (3%)

Cytowania – liczba cytowań publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS za lata 2018-2022, w stosunku do liczby tych publikacji. Bez uwzględniania autocytowań. Źródło: SciVal (3%)

FWCI (Field-Weighted Citation Impact) – wskaźnik określający relację liczby cytowań otrzymanych przez publikację do średniej liczby cytowań otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2018-2022. Źródło: SciVal (3%)

FWVI (Field-Weighted View Impact) – wskaźnik (wprowadzony w 2020 roku) określający relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) publikacji uczelni do średniej liczby odsłon otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2018-2022. Źródło: SciVal (3%)

Top 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) – wskaźnik określający, w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. Wskaźnik liczony jest stosunkiem publikacji znajdujących się w czasopismach posiadających najwyższy współczynnik CiteScore w stosunku do wszystkich publikacji uczelni w latach 2018-2022. Źródło: SciVal (3%)

Warunki kształcenia - waga 10%

Rok Dostępność kadr wysokowykwalifikowanych (waga 5%) Akredytacje (waga 5%) Łączna ocena Miejsce w tej grupie kryteriów
2016 52,07 90 100 1
2017 49 100 100 1
2018 58,23 86,44 brak danych -
2019 64,91 80,95 brak danych -
2020 67,05 94,74 100 1
2021 47,73 80,69 91,6 2
2022 66,61 74,02 88,3 2
2023 73,77 58,82 80,1 2

- nie klasyfikowano w tej grupie kryteriów

Dostępność kadr wysokokwalifikowanych – liczba nauczycieli akademickich zatrudnionych na etacie w grupach pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych (prof. z wagą 2,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz dr z wagą równą 1,0) w stosunku do liczby studentów tzw. przeliczeniowych (studenci studiów stacjonarnych uwzględnieni z wagą 1,0; studenci studiów niestacjonarnych z wagą 0,6). Źródłao: POL-on (5%)

Akredytacje – wskaźnik mierzony liczbą posiadanych przez uczelnię aktualnych akredytacji i certyfikatów międzynarodowych, ważnych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą (przyznawanych do 2018 roku) oraz certyfikatów doskonałości kształcenia (przyznawanych obecnie przez PKA). Źródła: baza PKA oraz bazy międzynarodowych agencji akredytacyjnych (5%)

Umiędzynarodowienie - waga 15%

Rok Programy studiów w języku obcym (waga 3%) Studiujący w języku obcym (waga 3%) Studenci cudzoziemcy (waga 3%) ICI (waga 2%) Nauczyciele z zagranicy (waga 1%) Wymiana kadry (waga 1%)
2016 67,74 10,68 10,67 x 7,76 x
2017 74,07 10,01 10,57 x 6,35 x
2018 78,13 15,09 11,84 x 21,4 x
2019 83,33 10,72 12,46 56,33 25,85 x
2020 83,33 13,31 14,9 53,57 30,61 x
2021 81,08 51,27 16,16 78,73 42,13 x
2022 77,78 11,13 28,95 67,44 35,01 x
2023 x 5,52 34,25 67,78 17,42 1,52

 

Rok Projekty partnerstw strategicznych w ramach Programu ERASMUS+ (1%) Wymiana studencka wyjazdy (1%) Wymiana studencka przyjazdy (1%) Wielokolturowość (1%) Łączna ocena (15%) Miejsce w tej grupie kryteriów
2016 x 39,51 54,7 70,59 53,4 12
2017 x 36,44 27,15 87,76 45,4 11
2018 x 70,27 46,87 12,39 53,7 2
2019 x 35,71 12,84 74,19 59,6 5
2020 x 28,69 16,09 90 64,8 8
2021 x 32,1 17,19 85,71 80,8 6
2022 x 40,67 40,73 100 100 5
2023 2,14 34,05 32,17 100 96,4 4

 

Studenci cudzoziemcy – liczba studentów obcokrajowców w proporcji do ogólnej liczby studentów. (Uwaga: uczelnie, które mają wskaźnik umiędzynarodowienia co najmniej 30 procent, otrzymują maksymalną liczbę punktów). Źródło: POL-on (3%)

Studiujący w językach obcych – parametr mierzony liczbą studiujących w językach obcych w roku akademickim 2021/22 w odniesieniu do ogółu studentów. Źródła: POL-on oraz dane z Ankiety Uczelni (3%)

ICI (Collaboration Impact) – wskaźnik mierzony średnią liczbą cytowań otrzymanych przez publikacje posiadające współautora z zagranicy w latach 2018-2022. Bez uwzględniania autocytowań. Źródło: SciVal (2%)

Uczestnictwo w uniwersytecie europejskim – wskaźnik, który premiuje po równo, uczelnie będące pełnymi członkami uniwersytetu europejskiego wyłonionego w konkursie Komisji Europejskiej. Źródło: baza Komisji Europejskiej (1%)

Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich cudzoziemców w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Źródło: POL-on (1%)

Wymiana kadry  akademickiej (wyjazdy) w ramach  Programu Erasmus+ – liczba osób z kadry akademickiej  wyjeżdzających w ramach wymiany zagranicznej w 2022 roku (wyjazdy min. 7-dniowe) w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Źródło: Erasmus+ (1%)

Projekty partnerstw strategicznych, w których liderem jest uczelnia w ramach Programu Erasmus+ – NOWY WSKAŹNIK mierzony wartością projektów strategicznych w ramach Erasmus+, w których liderem była uczelnia w latach 2019-2022, w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Źródło: Erasmus+ (1%)

Wymiana studencka (wyjazdy) – liczba studentów wyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym do POL-on, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on (1%)

Wymiana studencka (przyjazdy) – liczba studentów przyjeżdżających w ramach wymiany zagranicznej na co najmniej 3 miesiące, w ostatnim roku sprawozdawanym do POL-on, w proporcji do ogólnej liczby studentów. Źródło: POL-on (1%)

Wielokulturowość środowiska studenckiego – liczba krajów, z których w roku akademickim 2021/22 pochodzi przynajmniej 10 studentów cudzoziemców. Źródło: POL-on (1%)

 

Academic Ranking of World Universities

Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata (ang. Academic Ranking of World Universities), zwyczajowo nazywany rankingiem szanghajskim, opracowywany przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju.

ARWU opiera się o dane pozyskiwane ze źródeł niezależnych od uczelni tj. z bazy bibliometycznej Web od Science oraz z baz laureatów Nagród Nobla oraz bazy laureatów Medalu Fieldsa. Dane te służą od obliczenia punktacji w zakresie sześciu kryteriów:

 • Alumni - Liczby absolwentów uczelni, którzy uzyskali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa (waga 10%)
 • Award - Liczby pracowników, którzy uzyskali Nagrodę Nobla w zakresie Fizyki, Chemii, Medycyny lub Ekonomii lub Medal Fieldsa za osiągnięcia w matematyce w czasie zatrudnienia na danej uczelni (waga 20%)
 • HiCi - Liczby pracowników zaliczonych do aktualnej listy Highly Cited Researchers (najczęściej cytowanych badaczy) wg Clarivate Analytics na podstawie danych z Web of Science. (waga 20%)
 • N&S - Liczby publikacji w Nature lub Science afiliowanych do uczelni i opublikowanych w ciągu ostatnich pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia danej edycji rankingu. (waga 20%)
 • Pub - Liczby artykułów afiliowanych do uczelni wg.Science Citation Index-Expanded and Social Science Citation Index w roku poprzedzającym publikację danej edycji rankingu. Przy czym artykuły uwzględnione w Social Science Citation Index są liczone z wagą 2.(waga 20%)
 • PCP - Ważone wyniki w pięciu powyższych kryteriach podzielone przez liczbę nauczycieli akademickich danej uczelni.(waga 10%)
W kolumnie „Wynik UJ”, podano liczbę punktów uzyskanych przez naszą Uczelnię, obliczoną poprzez dodanie liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach rankingu z uwzględnieniem ich wag tj. procentowego udziału w ocenie ogólnej.  

W kolumnie „Punkty UJ”, podano ostateczną liczbę punktów UJ ustaloną wg. metodologii organizatorów rankingu, poprzez porównanie sumy punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów z uwzględnieniem ich wag do wyniku punktowego lidera rankingu.  

W kolumnie „Wynik lidera”, podano faktyczną sumę punktów uzyskaną przez lidera poprzez zsumowanie jego wyników punktowych w poszczególnych kryteriach z uwzględnieniem ich wagi w ocenie ogólnej. Wg. metodologii rankingu wynik punktowy lidera jest równy 100% i tym samym wynosi oficjalnie 100 punktów.

Rok Miejsce W. lidera Pkt UJ Wynik UJ Alumni Award HiCi N&S Pub PCP
2015 301-400 97,66 11,63 11,36 10,3 0 3,6 5,9 33,6 17,1
2016 401-500 97,92 11,13 10,9 10,3 0 0 4,7 35,6 18,1
2017 401-500 97,95 11,43 11,2 10,2 0 0 5,1 36,5 18,6
2018 401-500 97,82 11,84 11,58 10,2 0 0 5,4 37,9 19
2019 301-400 97,96 13,67 13,39 9,7 0 7,3 6,2 38,8 19,6
2020 401-500 97,93 11,45 11,21 9,4 0 0 8,5 37,7 10,3
2021 401-500 98,05 11,64 11,41 9,2 0 0 8,6 38,5 10,7
2022 401-500 97,79 12,03 11,77 9,2 0 0 9,7 38,8 11,5
2023 401-500 97,19 10,96 10,65 9,1 0 0 9,7 30,4 10,4

 

Quality of Education

- punkty za absolwentów, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa ( Alumni)

Quality of Faculty
- punkty za pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa (Award)
- punkty za najwyżej cytowanych naukowców (HiCi)

Research Output
- punkty za artykuły w Nature and Science (N&S)
- artykuły indeksowany w Science Citation Index-Expanded i Social Science Citation Index (PUB)

Per Capita Performance
- punkty za wydajność naukową (wyniki Uniwersytetu liczone na osobę) (PCP)

 

Wyniki Academic Ranking of World Universities w poszczególnych dyscyplinach 2018-2021

Wyniki Academic Ranking of World Universities w poszczególnych dyscyplinach 2020-2022

Times Higher Education World University Rankings

THE World University Rankings analogicznie jak QS World University Rankings ocenia uczelnie przede wszystkim w oparciu o wyniki badań ankietowych wśród kadry akademickiej. Dane wykorzystane do oceny uczelni w danej edycji tego rankingu dotyczą roku akademickiego, który zakończył się dwa lata wcześniej. Np. wyniki rankingu publikowanego w 2020 roku, (ale datowanego przez twórców rankingu jako ranking 2021) opierały się na danych statystycznych dotyczących roku akademickiego 2017/2018 lub kalendarzowego 2018.
Ostatnia poważna ewolucja metodologii THE World University Rankings została dokonana w 2023 roku, w związku z przygotowaniem dwudziestej edycji tego rankingu datowanej na 2024. Uzasadniono ją dążeniem do lepszego odzwierciedlenia zróżnicowanych osiągnięć uczelni prowadzących intensywne badania. Zwiększono liczbę wskaźników z 13 na 18, aby zapewnić wszechstronne i bardziej wyważone porównania, którym zaufają studenci, kadra akademicka i jej liderzy oraz przedstawiciele biznesu i rządu.
Wskaźniki rankingowe są nadal pogrupowane w pięć głównych kryteriów rankingu:

Teaching – nauczanie – waga 29,5%,

 • Teaching Reputation – badanie ankietowe reputacji uczelni w zakresie kształcenia z wagą 15% w ocenie ogólnej rankingu.
 • Staff-to-student ratio – liczba studentów przypadająca na nauczycieli akademickich (wg etatów) z wagą 4,5% w ocenie ogólnej.
 • Doctorate to bachelor’s ratio – liczba doktorantów przypadająca na studenta studiów licencjackich, z wagą 2,5% w ocenie ogólnej rankingu.
 • Doctorates awarded to acadmic staff ratio – liczba nadanych w danym roku doktoratów do liczby kadry akademickiej (etatów osób prowadzących zajęcia dydaktyczne), z wagą 5,5% w ocenie ogólnej rankingu,
 • Institutional income – przychód uczelni skalowany przez liczbę nauczycieli akademickich i znormalizowany przez parytet siły nabywczej, z wagę 2,5% w ocenie ogólnej rankingu.

Research Enviroment – Środowisko badawcze – waga 29%

 • Research Reputation – badanie ankietowe reputacji naukowej przeprowadzone na tej samej grupie respondentów co badanie ankietowe dotyczące działalności w zakresie nauczania z wagą 18% w ocenie ogólnej rankingu.
 • Research income – przychód uczelni na działalność badawczą w danym roku kalendarzowym skalowany przez liczbę kadry akademickiej oraz normalizowany przez parytet siły nabywczej. Ostateczna normalizacja przychodu na badania uwzględnia także profil uczelni, ze względu na znaczne zróżnicowanie wysokości grantów w zależności od dyscyplin, w których są przyznawane z wagą 5,5% w ocenie ogólnej.
 • Research productivity – produktywność naukowa mierzona liczbą publikacji afiliowanych do danej uczelni w czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS na badacza, skalowaną przez wielkość uczelni i znormalizowaną dla danej dyscypliny. Od 2018 roku uwzględnia się publikacje afiliowane do danej uczelni w dziedzinach, w których ta uczelnia nie deklaruje posiadania kadry.

Research Quality – Jakość badań – waga 30%:

 • Citation impac – znormalizowany wskaźnik wpływu obliczany na podstawie średniej liczby cytacji uzyskanych przez publikację (artykuł, recenzję, materiał konferencyjny, rozdział w książce lub książkę) afiliowaną do danej uczelni w bazie SCOPUS. W obliczeniach tego wskaźnika do edycji THE World University Rankings 2024 uwzględnione zostały cytacje zgormadzone w latach 2018 -2023 do publikacji z lat 2018-2022. W kolejnych edycjach rankingu granice tych przedziałów czasowych będą się przesuwały o rok w górę. Dane są normalizowane z uwzględnieniem różnić między poszczególnymi dyscyplinami w zakresie intensywności cytowania publikacji. Organizatorzy rankingu połączyli surowe dane skorygowane dla kraju i nie skorygowane dla kraju,waga 15%.
 • Research strength – siła badawcza ustalana jest w oparciu 0 75. percyntyl ważonego wskaźnika wpływu, ma to wyeliminować z porównania publikacje posiadające ekstremalnie wysoką liczbę cytacji, ale często opracowane przez bardzo liczne grono współautorów, waga 5%.
 • Resorach excellence – doskonałość badawczą ocenia się na podstawie liczby publikacji uczelni zaliczonych do 10% najlepszych pod względem ważonego wskaźnika wpływu jest on normalizowany wg roku, dyscypliny i liczby pracowników uczelni (kadry akademickiej), waga 5%.
 • Resorach influence – wpływ badawczy zakłada, że cytacje publikacji nie są sobie równe, większy wpływ badawczy i tym samym większą jakość danej publikacji i badań w niej zaprezentowanych przynoszą cytacje zamieszczone w ważniejszych publikacjach (posiadających większą liczbę cytacji) niż cytacje w publikacjach rzadko cytowanych. Oczywiście przy ocenie uwzględniane są różnice w modelach cytowania między poszczególnymi dyscyplinami.W praktyce oznacza to, że więcej punktów można uzyskać za publikację rzadziej cytowaną, ale za to w prestiżowych publikacjach. Kryterium to posiada wagę 5%.

International Outlook – Umiędzynarodowienie – waga 7,5%

 • Proportion of international students – procent obcokrajowców wśród studentów, waga 2.5%.
 • Proportion of international staff – procent obcokrajowców wśród kadry akademickiej, waga 2.5%.
 • International collaboration – współpraca międzynarodowa oceniana na podstawie procentu publikacji uczelni posiadających co najmniej jednego współautora z zagranicy (z afiliacja do zagranicznej uczelni). Wskażnik uwzględnia ten sam przedział czasowy co dane bibliometryczne wykorzystywane przy ocenie wskaźnika wpływu i jest normalizowany z uwzględnieniem dyscyplin reprezentowanych przez daną uczelnię, waga 2.5%. Organizatorzy uznali, że małe kraje mają dużo większa szanse na uzyskanie wysokich wyników w powyższych trzech wskaźnikach opisujących umiędzynarodowienie uczelni i w związku z tym postanowili uwzględniać liczebność populacji danego kraju przy ostatecznej ocenie uczelni w tych trzech wskaźnikach.
 • A study abroad – to wskaźnik, który chwilowo jest pomijany ze względu na wpływ epidemii Covid -19 na wymianę międzynarodową studentów.

Industry – Przemysł – waga 4%

 • Industry income – przychody uczelni uzyskane na prowadzenie badań naukowych i transferu technologii z przemysłu (szerzej z gospodarki) znormalizowane przez parytet siły nabywczej i skalowane przez liczbę kadry akademickiej danej uczelni, waga 2%.
 • Patents – liczba patentów zarejestrowanych przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, Europejski Urząd Patentowy, oraz Urzędy Patentowe: Stanów, Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Japonii w latach: 2018-2022 (tj. trzech latach poprzedzających publikację danej edycji rankingu), które cytują publikacje afiliowane do danej uczelni. Dane są pozyskiwane z Elegie i normalizowane wg dyscyplin, aby uniknąć dyskryminacji uczelni specjalizujących się w dyscyplinach rzadko patentujących wyniki badań, waga 2%.
Poprzednia metodologia THE World University Rankings

 

Rok Miejsce Punkty Overall Teaching Research Quality / Resarch Research environment / Citations

Industry / Industry Icome

International
Outlook
2017 601-800 18,6 18,6-27,5 23,8 14,7 38,1 33,6 34,6
2018 601-800 21,5 21,5-30,6 23,1 14,2 37,9 32,7 34,3
2019 601-800 26 26,0-33,4 22,3 15,4 50,7 34,8 35,5
2020 601-800 28,3 28,3-35,2 25,5 17 61,4 35,3 37,7
2021 501-600 36,4 36,4-39,7 25,9 18,3 64,9 34,3 38,5
2022 501-600 40,15 38,1-40,8 30,4 23,8 66,5 35,7 40,6
2023 601-800 38,0 34,0-39,2 31,3 25,3 56,7 37,6 40,9
2024 601-800 41,6 37,0-41,8 38,4 29,0 55,7 46,7 43,4

 

 

QS World University Rankings

Światowe Rankingi Uniwersyteckie QS– rankingi najlepszych uczelni na świecie publikowane od 2004 przez organizację Quacquarelli Symonds (QS)

QS World University Rankings – ocenia uczelnie przede wszystkim w oparciu o badanie ankietowe reputacji uczelni wśród społeczności akademickiej w mniejszym zakresie wśród przedstawicieli pracodawców. Kandydatów na respondentów ankiety wskazują uczelnie oceniane w rankingu. W pozostałych kryteriach wykorzystuje dane z bazy SCOPUS oraz dane statystyczne otrzymywane z uczelni. Poniżej poszczególne kryteria tego rankingu i ich wagi:

 1. Research and Discovery (Badania i Odkrycia

Academic reputation – reputacja akademicka z wagą 30% - na podstawie corocznych badań ankietowych członków społeczności akademickiej zgłaszanych przez uczelnie.
Citation per Faculty – z wagą 20% Liczba cytowań uzyskanych przez ostatnie sześć lat kalendarzowych począwszy od roku poprzedzającego publikację danej edycji rankingu przez publikacje afiliowane do danej uczelni w bazie SCOPUS, a opublikowane w ciągu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok po zakończeniu, którego nastąpiła publikacja danej edycji rankingu. Ze względu na różnice w kulturze cytowania między poszczególnymi dyscyplinami stosowane są wagi, które niwelują różnice w liczbie cytowań uzyskiwanych przez publikacje w różnych dyscyplinach, aby sprawiedliwie ocenić wpływ publikacji np. z zakresu filozofii w stosunku do publikacji z zakresu anatomii i fizjologii.

 1. Employability and Outcomes (Zatrudnialność i wyniki)

Employer reputation – reputacja pracodawców z wagą 15% - na podstawie badań ankietowych wśród ponad 50 tys. Pracodawców.
Employment Outcomes – wyniki zatrudnienia z wagą 5% - wskaźnik oparty na dwóch metrykach: zdolności uczelni do zapewnienia absolwentom wysokiego poziomu zatrudnienia (procent zatrudnionych w 12 miesięcy po ukończeniu studiów) oraz zdolności uczelni do kształcenia liderów we wszystkich dziedzinach życia (QS zbiera dane o liderach na podstawie publikowanych list).

 1. Learning Experience (Doświadczenie płynące z nauki)

Faculty/Student Ratio – z wagą 10% - liczba nauczycieli akademickich (etatowo) przypadających na studenta. Uważana za wskaźnik jakości kształcenia

 1. Global Engagement (Globalne zaangażowanie)

International Faculty Ratio – kadra zagraniczna z wagą 5%- procent obcokrajowców wśród nauczycieli akademickich. Jest to przybliżona miara atrakcyjności uniwersytetu na arenie międzynarodowej dla kadry akademickiej i znak, że dzięki swojej reputacji i jakości może przyciągnąć zagranicznych pracowników.

International Research Network – IRN Index – międzynarodowe sieci badawcze z wagą 5% - ten wskaźnik ocenia bogactwo i różnorodność międzynarodowych partnerstw badawczych tj. zdolność uczelni do dywersyfikacji geograficznej ich międzynarodowej sieci badawczej poprzez nawiązywanie trwałych partnerstw z innymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Obliczany jest poprzez porównanie liczby odrębnych lokacji geograficznych partnerów danej instytucji do liczby ich odrębnych partnerów na podstawie danych o publikacjach danej instytucji z ostatnich pięciu lat. Po uwagę brana jest współpraca tylko z takimi partnerami, która skutkowała przynajmniej trzema publikacjami.

International Student Ratio – z wagą 5% procent obcokrajowców wśród studentów

 

 1. Sustainability - (Zrównoważony rozwój) z wagą 5%

 

Rok Miejsce Punkty Academic Reputation Citations
per Faculty
INR index Int. Students Int. Faculty Faculty Student Employer Reputation Employment Outcomes Sustainability
2017 431-440 28,34 34,4 6,2 x 10,2 4 42,7 40,9 x x
2018 461-470 27,06 36,7 6,2 x 10,2 4 39,4 25,5 x x
2019 411 27,6 30,7 6,2 x 10,4 4,8 52,6 27,5 x x
2020 338 31,9 33,8 6,5 x 17,6 4,8 59,3 39,5 x x
2021 326 31,9 34,9 31,9 x 11,3 4,3 55,4 45,9 x x
2022 309 33,8 37,6 6,1 x 11,7 1,7 60,8 45,8 x x
2023 293 35,6 38,0 6,6 82,4 11,9 5,0 62,6 55,1 33 x
2024 304 34,3 37,3 6,2 59,4 13,4 4,9 65,1 47,2 65,1 57,7

 

 

 

Best Global Universities Rankings

Best Global Universities Ranking – łączy wyniki badan ankietowych z oceną aktywność uczelni w świetle wskaźników bibliometrycznych. Dane do wszystkich wskaźników pochodzą z bazy Web of Science należącej obecnie do Clarivate Analytics. Wskaźniki oparte o badania ankietowe wykorzystują wyniki ankiet Clarivate Analytics z ostatnich pięciu latach. Ankieta kierowana jest do wybranej z bazy Web of Science listy badaczy z uwzględnieniem szacunkowych proporcji geograficznych nauczycieli akademickich i naukowców. Ankieta jest przygotowana w siedmiu językach aby zwiększyć jej dostępność językową. Ostateczne wyniki ankiety są ponownie geograficznie równoważone przy uwzględnieniu różnic w procencie odpowiedzi na wysłane zaproszenia do ankiety. Wykluczone są głosy oddane przez respondentów na ich własne uczelnie. W badaniu uczestniczyło ponad 30 tys. respondentów. Wyniki ankiety wykorzystane zostały do oceny uczelni w zakresie:

 • Global research reputation = z wagą 12,5% – globalna badawcza reputacja uczelni obliczona o zagregowany wynik badań ankietowych z ostatnich pięciu lat
 • Regional research reputation – z wagą 12,5% – regionala badawcza reputacja uczelni obliczona o zagregowany wynik badań ankietowych z ostatnich pięciu lat, Polska należy do regionu wschodnia Europa.

Dane bibliometryczne pozyskiwane z Web of Science odnoszą się do publikacji z pięciu lat poprzedzających rok kalendarzowy poprzedzający rok w, którym publikowana jest dana edycja rankingu. Np. dla rankingu opublikowane w 2020 roku a datowanego przez organizatorów na rok 2021 wykorzystano dane dotyczące publikacji z okresu 2014-2018. Dane te twórcy rankingu wykorzystują do ustalenia oceny uczelnie w zakresie:

 • Publications – z wagą 10% – liczba publikacji (uwzględniane są następujące kategorie publikacji: reviews, articles and notes) afiliowanych do danej uczelni
 • Books – z wagę 2,5% – liczba książęk afiliowanych do danej uczelni,
 • Conferences – z wagą 2,5% – liczba publikacji sklasyfikowanych jako proceedings afiliowanych do danej uczelni,
 • Normalized Citation Impact – z wagą 10% – znormalizownay wskaźnik wpływu (cytowani) prezentuje średnią cytowalność publikacji uczelni z uwzględnieniem ich wieku, dyscypliny i rodzaju publikacji,
 • Total citation – z wagą 7,5% – liczba cytowani publikacji uczelni ale znormalizowana, gdyż obliczona przez przemnożenie liczby publikacji przez Normalized Citation Impact publikacji tej uczleni,
 • Number of publications that are among the 10% most cited – z wagą 10% – liczba publikacji afiliowanych do danej uczelni, które są zaliczane do 10% najczęściej cytowanych w bazie Web of Science (jest on zależny od wielkości uczelni, ale wskazuje ile doskonałych badań prowadzi uczelnia),
 • Percentage of total publications that are among the 10% most cited – z wagą 10% – liczba publikacji afiliowanych do danej uczelni i zaliczanych do 10% najczęściej cytowanych w bazie Web of Science, wskaźnik niezależny od wielkości uczelni,
 • International collaboration – relative to country — z wagą 5% – : współpraca międzynarodowa w odniesieniu do kraju, mierzona przez porównaniu procentu publikacji powstałych w ramach współpracy międzynarodowej afiliowanych do danej uczelni do procentu publikacji powstałych w ramach współpracy międzynarodowej afiliowanych do kraju, w którym dana uczelnia ma siedzibę.
 • International collaboration – z wagą 5% – współpraca międzynarodowa mierzona procentem publikacji powstałych w ramach współpracy międzynarodowej (co najmniej jedne autor jest z zagranicy).

 

 

Rok Miejsce w Europie Miejsce w skali globu Global research reputation Regional research reputation Publications Books Conferences
2017 175 388 389 35 286 623 603
2018 167 376 390 27 272 618 582
2019 151 343 380 16 259 476 613
2020 141 329 378 12 265 486 609
2021 134 320 335 14 272 373 591
2022 139 339 332 14 282 369 589

 

 

Rok Normalized citation impact Total citations Number of publications that are among the 10 percent most cited Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited International collaboration - relative to country International collaboration Number of highly cited papers in 1 %  most cited Percentage of highly cited papers that are among the top 1 % most cited
2017 755 352 398 867 53 465 378 664
2018 742 336 385 935 67 519 354 662
2019 687 309 364 928 98 604 310 609
2020 661 300 369 1026 106 679 291 587
2021 655 300 374 1155 145 757 286 574
2022 717 300 401 1308 171 819 305 672