Przejdź do głównej treści

Kontakt

Biuro Analiz Instytucjonalnych
i Raportowania
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Czapskich 4/1-3
31-110 Kraków

email: bair@uj.edu.pl

tel.: 12 663-38-85

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Perspektywy 2015 UJ

 

 

 

 

 

 

 

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rankingi

Przełom XX i XXI wieku przyniósł rozkwit rankingów uczelni tworzonych najczęściej na zlecenie lub z inspiracji mediów, odpowiadających na zapotrzebowanie na przystępną informację, co i gdzie warto studiować w dobie upowszechnienia się dostępu do studiów na poziomie uniwersyteckim i powstania licznych nowych uczelni. Nie bez znaczenia była postępująca globalizacja kształcenia. Oprócz rankingów krajowych po raz pierwszy opracowane zostały rankingi ogólnoświatowe. Pierwszy z nich przygotowany został w 2003 roku w Chinach przez Centre for World-Class Universities of Graduate School of Education of Shanghai Jiao Tong University to tzw. ranking szanghajski – The Academic Ranking of World Universities. Ewaluację uczelni oparto w nim na analizie danych z Web of Science oraz listy laureatów Nagrody Nobla i Medalu Fieldsa.

Łatwość dostępu do wyników rankingu sprawia, iż wielu kandydatów na studia, ale i także studentów kieruje się rankingami przy wyborze uczelni, na której podejmują studia, lub na którą wyjeżdżają w ramach wymiany międzynarodowej.

Wkrótce w Wielkiej Brytanii opracowany został konkurencyjny Times Higher Education World University Rankings opierający się przede wszystkim o wyniki ankiety wśród członków świata akademickiego. Uwzględniał on także dane bibliometryczne i podstawowe dane o liczbie studentów i pracowników pozyskiwane z uczelni. Po kilku latach wyłonił się z niego QS World University Rankings. Równolegle w wielu krajach w tym w Polsce tworzone był rankingi krajowe powiązane z poszczególnymi tytułami prasowymi. W naszym kraju ich funkcjonowanie zapoczątkował miesięcznik edukacyjny „Perspektywy". Szybko dołączyły do niego konkurencyjne rankingi tygodników „Wprost" i „Polityki". Jednakże do dziś ten pierwszy ranking jest jedynym ukazującym się systematycznie od chwili powstania i cieszy się największym prestiżem. Mimo, że twórcy rankingów nie ukrywali, iż stosowane przez nich metodologie nie są gwarancją 100% dokładności pomiaru, gdyż najczęściej mierzą czynniki, które pośrednio mają odzwierciedlać siłę uczelni i jej wkład w rozwój nauki, to jednak łatwy do analizy linearny wynik rankingu znalazł entuzjastów nie tylko wśród kandydatów na studia, ale także decydentów mających wpływ na finansowanie uczelni.

Dla tej grupy kwestia pojawienia się uczelni krajowych wśród najwyżej notowanych uczelni w skali międzynarodowej stała się kwestią prestiżu państwa i spowodowała wdrożenie w wielu krajach specjalnych programów mających służyć stworzeniu silnych uczelni zdolnych do skutecznej rywalizacji na globalnym rynku. Łatwość dostępu do wyników rankingu sprawia, iż wielu kandydatów na studia, ale i także studentów kieruje się rankingami przy wyborze uczelni, na której podejmują studia, lub na którą wyjeżdżają w ramach wymiany międzynarodowej. Uwzględniając te kwestie także same uczelnie zaczęły kierować się informacjami z rankingów przy wyborze partnerów do współpracy. W tej sytuacji warto analizować wyniki rankingów, tak krajowych jak i zagranicznych.

Rankingi krajowe:

Rankingi ogólnoświatowe:

Leszek Śliwa
Główny specjalista

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki rankingów

Ranking Szkół Wyższych Perspektyw

Najstarszy i najbardziej prestiżowy ranking uczelni w Polsce przygotowywany od roku 2000 przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy.
Do oceny uczelni wykorzystuje blisko 30 wskaźników pogrupowanych w kilka grup kryteriów takich jak:
Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Innowacyjność, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie. W ramach, których opracowywane są oddzielne zestawienia rankingowe. W uzupełnieniu do tych grup kryteriów tradycyjnie ocenia jeszcze uczelnie w zakresie wskaźników dotyczących aktywności publikacyjnej uczelni, przy czym wskaźniki użyte do tego zestawienia są jednocześnie wykorzystywane w ramach oceniania efektywności naukowej uczelni. Poniżej prezentujemy wyniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w poszczególnych kilku grupach kryteriów Rankingu Uczelni Akademickich Perspektyw
Aktualnie niemal wszystkie dane wykorzystywane do tego rankingu pozyskiwane są przez organizatora z oficjalnych baz danych, takich jak POL-on, ELA, SciVall (SCOPUS), baza Urzędu Patentowego RP, baza European Patent Office. Uzupełniają je ankiety przeprowadzane wśród kadry akademickiej oraz pracodawców. Z uczelni pozyskiwane są tylko dane dotyczące liczby programów w j. obcych, liczby studentów studiujących w j. obcych oraz dane o średnim wyniku egzaminów maturalnych kandydatów przyjętych na studia.

Wyniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w klasyfikacji generalnej Rankingu Uczelni Akademickich

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Liczba punktów 98,2 99,9 99,6 99,2 100 100 99,4
Miejsce 2 1 1 2 1 1 2

Zgodnie z przyjętymi regułami w przypadku, gdy wyniki uczelni różnią się nie więcej niż o 0,5 punktu są one klasyfikowane ex aequo. Dlatego w 2017 i 2018 roku, mimo że Uniwersytet Jagielloński nie uzyskał maksymalnej liczby punktów był sklasyfikowany na pierwszym miejscu ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim.

Wyniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w poszczególnych grupach kryteriów, wraz wagami wpływu na klasyfikację generalną rankingu.

Prestiż - waga 12%

Nazwa kryterium Waga w ocenie
ogólnej
Liczba punktów uzyskanych w roku
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ocena kadry akademickiej 10% 100 100 100 100 100 100 100
Uznanie międzynarodowe 2% 95,91 100 92,01 93,56 100 87,2 100
Łączna ocena 12% 100 100 100 100 100 100 100
Miejsce w tej grupie kryteriów .. 1 1 1 1 1 1 1

 

Ocena przez kadrę akademicką – jest oparta na badaniu ankietowym przeprowadzanym metodą CAWI wśród kadry akademickiej (profesorów i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali tytuł lub stopień w okresie ostatnich 4 lat)
Uznanie międzynarodowe – opiera się na miejscach zajętych przez uczelnię w poprzednim roku kalendarzowym w rankingach międzynarodowych. Ostatnio uwzględniono następujące rankingi: ARWU, THE, QS, USNews, Leiden, FT, Webometrics. (2%)

Absolwenci na rynku pracy - waga 12%

Nazwa kryterium Waga w ocenie
ogólnej
Liczba punktów uzyskanych w roku
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Preferencje pracodawców 5% 91,90 92,55 95,87 97,72 97,72 x x
Ekonomiczne losy absolwenta 7% x 70,90 66,10 65,57 55,37 61,25 69,89
Łączna ocena 12% x 90,9 94,8 91,9 83,89 61,3 69,9
Miejsce w tej grupie kryteriów .. - 3 3 3 5 33 35

 

Grupa wskaźników składająca się na grupę kryteriów Absolwenci na Rynku Pracy została wprowadzona w 2017 roku, we wcześniejszych edycjach rankingu jedno z jej kryteriów Preferencje pracodawców było wskaźnikiem w grupie kryteriów Prestiż.
X – kryterium nie obowiązywało
Preferencje pracodawców – kryterium oparte o badanie ankietowe próby 1800 przedsiębiorstw posiadających główna siedzibę w Polsce I reprezentujących wszystkie sekcje PKD i wszystkie województwa. Wykorzystuje się wyniki ankiety z trzech ostatnich lat poprzedzających rok publikacji rankingu.
Ekonomiczne losy absolwentów – kryterium odwołujące się do trzech wskaźników badania ekonomicznych losów absolwentów prowadzonego co roku przez zespół z Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie MNiSW. Uwzględnia zarobki absolwentów w odniesieniu do zarobków w powiecie zamieszkania, doświadczenie w pracy uzyskane w trakcie studiów i zatrudnialność absolwentów – mierzoną ryzykiem bezrobocia na tle stopy bezrobocia w powiecie zamieszkania.

Inowacyjność - waga 8%

Nazwa kryterium Waga w ocenie
ogólnej
Liczba punktów uzyskanych w roku
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Patenty i prawa ochronne 5% 4,01 2,45 8,85 9,26 3,19 4,43 3,88
Patenty i prawa ochronne uzyskane za granicą* 3% 61,87 40,68 89,04 82,43 100 100 49,29
Łączna ocena 12% 30,48 19,8 57,7 54,1 58,04 63,6 44,0
Miejsce w tej grupie kryteriów .. 15 14 8 9 6 4 8

Patenty i prawa ochronne – mierzy proporcje między l liczbą patentów i praw ochronnych uzyskanych przez uczelnię w Polsce, a liczbą nauczycieli akademickich z co najmniej doktoratem zatrudnionych na tej uczelni na etacie.
Patenty i prawa ochronne uzyskane za granicą – mierzy proporcje między liczbą patentów i praw ochronnych uzyskanych przez uczelnię za granicą, a liczbą nauczycieli akademickich z co najmniej doktoratem zatrudnionych na tej uczelni na etacie.

Potencjał naukowy - waga 15%

Nazwa kryterium Waga w ocenie
ogólnej
Liczba punktów uzyskanych w roku
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ocena parametryczna 10% 96,97 96,97 96,73 100 100 100 100
Nasycenie kadr osobami o najwyższych kwalifikacjach 3% 65,9 62,17 60,74 65,32 62,62 67,17 69,84
Uprawnienia habilitacyjne 1% 100 98,29 97,05 95,44 96,15 100 100
Uprawnienia doktorskie 1% 100 98,29 97,05 95,44 96,15 100 100
Łączna ocena 15% 100 100 100 100 100 100 100
Miejsce w tej grupie kryteriów .. 1 1 1 1 1 1 1

Ocena parametryczna – suma ważonych ocen parametrycznych nadanych jednostkom uczelni podczas ostatniej parametryzacji.

Nasycenie kadr osobami o najwyższych kwalifikacjach – mierzy proporcje między liczbą nauczycieli akademickich z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, a ogólną liczbą nauczycieli akademickich zatrudnionych na danej uczelni.

Uprawnienia habilitacyjne – kryterium uwzględniające, tak liczbę posiadanych przez uczelnię uprawnień do nadawania habilitacji, jak i jej stosunek do liczby posiadanych przez nią uprawnień do nadawania stopnia doktora.

Uprawnienia doktorskie - kryterium uwzględniające, tak liczbę posiadanych przez uczelnię uprawnień do nadawania doktoratu, jak i jej stosunek do liczby posiadanych przez nią uprawnień do nadawania tytułu magistra.

Efektywność naukowa - waga 28%

 
Nazwa kryterium Waga w ocenie
ogólnej
Liczba punktów uzyskanych w roku
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków na badania 6% 39,44 26,26 37,37 51,72 63,06 40,66 32,80
Rozwój kadry własnej 4% 47,5 75,61 87,26 70,64 41,68 35,16 34,66
Nadane stopnie i tytuły naukowe 3% 53,62 31,97 61,51 73,36 58,03 67,3 52,76
Publikacje 3% 95,09 88,68 64,57 62,59 100 45,24 52,24
Cytowania 3% 95,58 95,58 74,34 72,52 63,47 63,21 68,23
FWCI 3% x x 66,677 79,78 79,37 67.93 58,29
FWVI 3% x x x x 75,18 55,27 51,00
TOP 10 3% x x x 99,07 91,99 94,18 89,46
Łączna ocena 28% 85,20 83,9 77,9 86,9 93,6 76,9 94,18
Miejsce w tej grupie kryteriów .. 4 4 3 2 2 6 12

X – kryterium nie obowiązywało w danym roku.

Efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków na badania  - ogół środków pozyskanych spoza uczelni na badania i rozwój w porównaniu do liczby pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych(doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0)

Rozwój kadry własnej – mierzony proporcją między liczbą tytułów profesora i stopni naukowych (dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0) uzyskanych przez pracowników uczelni w ciągu dwóch ostatnich lat poprzedzających publikację rankingu, a liczbą profesorów, dr hab. i dr zatrudnionych w uczelni na etacie.

Nadane stopnie i tytuły naukowe – wskaźnik mierzący proporcje między liczbą nadanych tytułów i stopni naukowych z wagami jak wyżej, a liczbą prof., dr. hab. i dr. zatrudnionych w uczelni na etacie.

Definicje danych bibliometrycznych wyjaśnione przy tabeli dotyczącej oceny publikacji

Definicje wskaźników bibliometrycznych dla danych z roku2020:

Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS w latach 2015-2019, w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich. Źródło: SciVal. (3%)

Cytowania – liczba cytowań publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS za lata 2015-19, w stosunku do liczby tych publikacji. Nie uwzględniono autocytowań. Źródło: SciVal. (3%)

FWCI – ważony wskaźnik wpływu (ważona cytowalność publikacji obliczana poprzez porównanie cytowalności każdej publikacji afiliowanej do danej uczelni do średniej cytowalność publikacji w dyscyplinie, którą ta publikacja reprezentuje. Obliczona dla publikacji indeksowanych w SCOPUS za lata 2015-2019.

FWVI - wskaźnik wprowadzony w rankingu 2020 po raz pierwszy; określa relację liczby odsłon (wyświetleń na ekranie) publikacji uczelni do średniej liczby odsłon otrzymanych przez podobne publikacje indeksowane w bazie SCOPUS za lata 2015-19. Źródło: SciVal

TOP 10 (Publications in Top 10 Journal Percentiles) - Procent publikacji uczelni opublikowanych w czasopismach należących do 10% najczęściej cytowanych wg bazy SCOPUS dla lat 2015-2019)

ICI - Collaboration Impact – średnia liczba cytowań publikacji afiliowanych do danej uczelni,  których przynajmniej jeden współautor pochodzi z zagranicy w latach 2015-2019. . Źródło: SciVal

Dla danych z wcześniejszych lat przedział pomiaru przesunięty odpowiednio na wcześniejsze lat, np. dla 2019 na okres 2014-2018)

Warunki kształcenia - waga 10%

Nazwa kryterium Waga w ocenie
ogólnej
Liczba punktów uzyskanych w roku
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021
Dostępność kadr wysokowykwalifikowanych 5% 52,07 49,00 58,23 64,91 67,05 47,73 66,61
Akredytacje 5% 90 100 86,44 80,95 94,74 80,69 74,02
Łączna ocena 10% 100 100 brak danych brak danych 100 91,6 88,3
Miejsce w tej grupie kryteriów .. 1 1     1 2 2

- nie klasyfikowano w tej grupie kryteriów

Dostępność kadr wysokokwalifikowanych – mierzona przez proporcję między liczbą pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych zatrudnionych na etacie w uczelni (doktorzy z wagą 1,0; dr hab. z wagą 1,5 oraz prof. z wagą 2,0), a liczbą studentów (studenci stacjonarni z wagą 1, studenci niestacjonarni z wagą 0,6)

Akredytacje - .  suma liczb posiadanych przez uczelnię akredytacji i certyfikatów międzynarodowych (z listy przedkładanej przez Perspektywy) oraz posiadanych akredytacji PKA z oceną wyróżniającą

Umiędzynarodowienie - waga 15%

Nazwa kryterium Waga w ocenie
ogólnej
Liczba punktów uzyskanych w roku
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Programy studiów w języku obcym 3% 67,74 74,07 78,13 83,33 83,33 81,08 77,78
Studiujący w języku obcym 3% 10,68 10,01 15,09 10,72 13,31 51,27 11,13
Studenci cudzoziemcy 3% 10,67 10,57 11,84 12,46 14,9 16,16 28,95
ICI 2% x x x 56,33 53,57 78,73 67,44
Nauczyciele z zagranicy 1% 7,76 6,35 21,40 25,85 30,61 42,13 35,01
Wymiana studencka wyjazdy 1% 39,51 36,44 70,27 35,71 28,69 32,10 40,67
Wymiana studencka przyjazdy 1% 54,70 27,15 46,87 12,84 16,09 17,19 40,73
Wielokolturowość 1% 70,59 87,76 12,39 74,19 90 85,71 100
Łączna ocena 15% 53,40 45,4 53,7 59,6 64,8 80,8 100
Miejsce w tej grupie kryteriów .. 12 11 2 5 8 6 5

Programy studiów w j. obcym – wskaźnik mierzony liczbą programów prowadzonych w j. obcym w danym roku akademickim, w którym publikowany jest ranking.

Studiujący w j. obcych – wskaźnik mierzony proporcją między liczbą studentów studiujących w danym roku akademickim w j. obcym, a liczbą ogólną studentów danej uczelni.

ICI - Collaboration Impact – wyjaśniony powyżej

Nauczyciele akademiccy z zagranicy – liczba nauczycieli akademickich w stosunku do ogólnej liczby nauczycieli akademickich danej uczelni.

Wymiana studencka wyjazdy –  wskaźnik mierzonym proporcją między liczbą studentów danej uczelni, którzy wyjechali w ramach wymiany międzynarodowej na co najmniej 3 miesiące w ostatnim roku sprawozdawczym do POL-onu, a liczbą ogólną studentów tej uczelni

Wymiana studencka przyjazdy – wskaźnik mierzony proporcją między liczbą studentów zagranicznych uczelni, którzy w ramach wymiany międzynarodowej przyjechali do danej uczelni na co najmniej 3 miesiące w ostatnim roku sprawozdawczym do POL-onu, w stosunku do ogólnej liczby studentów tej uczelni.

Wielokulturowość – wskaźnik mierzony liczbą krajów, z których pochodzi przynajmniej 10 studentów cudzoziemców danej uczelni w roku akademickim, w którym publikowany jest ranking.

Academic Ranking of World Universities

Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata (ang. Academic Ranking of World Universities), zwyczajowo nazywany rankingiem szanghajskim, opracowywany przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju.

ARWU opiera się o dane pozyskiwane ze źródeł niezależnych od uczelni tj. z bazy bibliometycznej Web od Science oraz z baz laureatów Nagród Nobla oraz bazy laureatów Medalu Fieldsa. Dane te służą od obliczenia punktacji w zakresie sześciu kryteriów:

 • Alumni - Liczby absolwentów uczelni, którzy uzyskali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa (waga 10%)
 • Award - Liczby pracowników, którzy uzyskali Nagrodę Nobla w zakresie Fizyki, Chemii, Medycyny lub Ekonomii lub Medal Fieldsa za osiągnięcia w matematyce w czasie zatrudnienia na danej uczelni (waga 20%)
 • HiCi - Liczby pracowników zaliczonych do aktualnej listy Highly Cited Researchers (najczęściej cytowanych badaczy) wg Clarivate Analytics na podstawie danych z Web of Science. (waga 20%)
 • N&S - Liczby publikacji w Nature lub Science afiliowanych do uczelni i opublikowanych w ciągu ostatnich pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok ogłoszenia danej edycji rankingu. (waga 20%)
 • Pub - Liczby artykułów afiliowanych do uczelni wg.Science Citation Index-Expanded and Social Science Citation Index w roku poprzedzającym publikację danej edycji rankingu. Przy czym artykuły uwzględnione w Social Science Citation Index są liczone z wagą 2.(waga 20%)
 • PCP - Ważone wyniki w pięciu powyższych kryteriach podzielone przez liczbę nauczycieli akademickich danej uczelni.(waga 10%)
W kolumnie „Wynik UJ”, podano liczbę punktów uzyskanych przez naszą Uczelnię, obliczoną poprzez dodanie liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach rankingu z uwzględnieniem ich wag tj. procentowego udziału w ocenie ogólnej.  

W kolumnie „Punkty UJ”, podano ostateczną liczbę punktów UJ ustaloną wg. metodologii organizatorów rankingu, poprzez porównanie sumy punktów uzyskanych z poszczególnych kryteriów z uwzględnieniem ich wag do wyniku punktowego lidera rankingu.  

W kolumnie „Wynik lidera”, podano faktyczną sumę punktów uzyskaną przez lidera poprzez zsumowanie jego wyników punktowych w poszczególnych kryteriach z uwzględnieniem ich wagi w ocenie ogólnej. Wg. metodologii rankingu wynik punktowy lidera jest równy 100% i tym samym wynosi oficjalnie 100 punktów.

Rok Miejsce W. lidera Pkt UJ Wynik UJ Alumni Award HiCi N&S Pub PCP
2015 301-400 97,66 11,63 11,36 10,3 0 3,6 5,9 33,6 17,1
2016 401-500 97,92 11,13 10,9 10,3 0 0 4,7 35,6 18,1
2017 401-500 97,95 11,43 11,2 10,2 0 0 5,1 36,5 18,6
2018 401-500 97,82 11,84 11,58 10,2 0 0 5,4 37,9 19
2019 301-400 97,96 13,67 13,39 9,7 0 7,3 6,2 38,8 19,6
2020 401-500 97,93 11,45 11,21 9,4 0 0 8,5 37,7 10,3
2021 401-500 98,05 11,64 11,41 9,2 0 0 8,6 38,5 10,7
2022 401-500 97,79 12,03 11,77 9,2 0 0 9,7 38,8 11,5

 

Quality of Education

- punkty za absolwentów, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa ( Alumni)

Quality of Faculty
- punkty za pracowników, którzy otrzymali Nagrodę Nobla lub Medal Fieldsa (Award)
- punkty za najwyżej cytowanych naukowców (HiCi)

Research Output
- punkty za artykuły w Nature and Science (N&S)
- artykuły indeksowany w Science Citation Index-Expanded i Social Science Citation Index (PUB)

Per Capita Performance
- punkty za wydajność naukową (wyniki Uniwersytetu liczone na osobę) (PCP)

 

Wyniki Academic Ranking of World Universities w poszczególnych dyscyplinach 2018-2021

Wyniki Academic Ranking of World Universities w poszczególnych dyscyplinach 2020-2022

Times Higher Education World University Rankings

Ranking najlepszych uniwersytetów na świecie przygotowywany przez brytyjskie czasopismo „Times Higher Education”.

THE World University Rankings analogicznie jak QS World University Rankings ocenia uczelnie przede wszystkim w oparciu o wyniki badań ankietowych wśród kadry akademickiej, ale to twórcy rankingu rekrutują respondentów ankiety bez udziału ocenianych uczelni. W publikowanych na stronie THE World University Rankings jego twórcy podają wyniki punktacji uczelni w poszczególnych grupach kryteriów, a nie w każdym z pojedynczych kryteriów wg. których kształtowany jest wynik ogólny uczelni. Dane wykorzystane do oceny uczelni w danej edycji tego rankingu dotyczą roku akademickiego, który zakończył się dwa lata wcześniej. Np. wyniki rankingu publikowanego w 2020 roku, ale datowanego przez twórców rankingu jako ranking 2021 opierały się na danych statystycznych dotyczących roku akademickiego 2017/2018 lub kalendarzowego 2018. Wyniki uczelni w rankingu prezentowane są z uwzględnieniem następujących grup kryteriów:
Teaching – waga 30% - aktywność uczelni w zakresie kształcenia oceniana na podstawie następujących kryteriów:
 • Reputation survey – badanie ankietowe reputacji uczelni w zakresie kształcenia z wagą 15% w ocenie ogólnej rankingu
 • Staff-to-student ratio – liczba studentów przypadająca na nauczycieli akademickich (wg. etatów) z wagą 4,5% w ocenie ogólnej,
 • Doctorate to bachelor’s ratio – z wagą 2,5%  w ocenie ogólnej rankingu – liczba doktorantów przypadająca na studenta studiów licencjackich,
 • Doctorates awarded to acadmic staff ratio – z wagą 6% – liczba nadanych w danym roku doktoratów do liczby kadry akademickiej (etatów osób prowadzących zajęcia dydaktyczne)
 • Institutional income – z wagę 2,5% w ocenie ogólnej rankingu– przychód uczelni skalowany przez liczbę nauczycieli akademickich i znormalizowany przez parytet siły nabywczej.
Research (volume, income and reputeation) – waga 30% – aktywność badawcza uczelni oceniana wg. Następujących kryteriów:
 • Research survey – z wagą 18% w ocenie ogólnej rankingu – badanie ankietowe reputacji naukowej przeprowadzone na tej samej grupie respondentów co badanie ankietowe dotyczące działalności w zakresie nauczania. Uwzględnia się łącznie wyniki badań z ostatnich dwóch lat, w konsekwencji czego ocena opiera się o odpowiedzi więcej niż 22 000 respondentów.
 • Research income – z wagą 6% w ocenie ogólnej – przychód uczelni na działalność badawczą w danym roku kalendarzowym skalowany przez liczbę kadry akademickiej oraz normalizowany przez parytet siły nabywczej. Ostateczna normalizacja przychodu na badania uwzględnia także profil uczelni, ze względu na znaczne zróżnicowanie wysokości grantów w zależności od dyscyplin, w których są przyznawane.  
 • Research productivity – z wagą 6% w ocenie ogólnej rankingu– produktywność naukowa mierzona liczbą publikacji afiliowanych do danej uczelni w czasopismach indeksowanych w bazie SCOPUS na badacza. Skalowaną przez wielkość uczelni i znormalizowaną dla danej dyscypliny. Od 2020 roku uwzględnia się publikacje afiliowane do danej uczelni w dziedzinach, w których ta uczelnia nie deklaruje posiadania kadry.
Citations (research influence) – z wagą 30%) – średnia liczba cytowań publikacji publikacji danej uczeli zindeksowanych w bazie SCOPUS. Do analizy brane są publikacje z pięciu lat poprzedzających rok kalendarzowy po zakończeniu, którego przygotowywana jest dana edycja rankingu. Z kolei cytowania tych publikacji uwzględniane są z ostatnich sześciu lat kalendarzowych począwszy od roku, po którym przygotowywana jest dana edycja rankingu. W latach 2015-2016 z obliczeń wyłączone były publikacje mające ponad tysiąc współautorów. Obecnie są one uwzględniane przy zastosowaniu procentowego podziału liczby publikacji między autorów i uczelnie stosownie do tego jaki procent ogółu współautorów stanowią osoby afiliujące do danej uczelni, z tym zastrzeżeniem, że każda z uczelni do których dana publikacja była afiliowana otrzyma przynajmniej 5% liczby cytowani.
International Outlook – z wagą 7,5%) – perspektywa, międzynarodowa oceniana na podstawie trzech kryteriów:
 • Procentu studentów obcokrajowców – z wagą 2,5% w ocenie ogólnej rankingu,
 • Procentu obcokrajowców wśród kadry akademickiej danej uczelni  – z wagą 2,5% w ocenie ogólnej rankingu,
 • Współpracy międzynarodowej – z wagą 2,5% w ocenie ogólnej rankingu – mierzonej procentem publikacji powstałych w ramach współpracy międzynarodowej, tj. posiadających wśród współautorów przynajmniej jedną osobę z zagranicy. Do analizy wykorzystuje się te same publikacje, które są uwzględniane przy obliczaniu liczby cytowani. Ten wskaźnik jest znormalizowany, aby uwzględnić zakres dyscyplin uniwersytetu.
Industry income – z wagą 2,5% – przychody uczelni uzyskane na prowadzenie badań naukowych z przemysłu (szerzej z gospodarki) znormalizowane przez parytet siły nabywczej i skalowane przez liczbę kadry akademickiej danej uczelni.

 

Rok Miejsce Punkty Overall Teaching Resarch Citations

Industry
Icome

International
Outlook
2017 601-800 18,6 18,6-27,5 23,8 14,7 38,1 33,6 34,6
2018 601-800 21,5 21,5-30,6 23,1 14,2 37,9 32,7 34,3
2019 601-800 26 26,0-33,4 22,3 15,4 50,7 34,8 35,5
2020 601-800 28,3 28,3-35,2 25,5 17 61,4 35,3 37,7
2021 501-600 36,4 36,4-39,7 25,9 18,3 64,9 34,3 38,5
2022 501-600 40,15 38,1-40,8 30,4 23,8 66,5 35,7 40,6
2023 601-800 38,0 34,0-39,2 31,3 25,3 56,7 37,6 40,9

 

 

QS World University Rankings

Światowe Rankingi Uniwersyteckie QS– rankingi najlepszych uczelni na świecie publikowane od 2004 przez organizację Quacquarelli Symonds (QS)

QS World University Rankings – ocenia uczelnie przede wszystkim w oparciu o badanie ankietowe reputacji uczelni wśród społeczności akademickiej w mniejszym zakresie wśród przedstawicieli pracodawców. Kandydatów na respondentów ankiety wskazują uczelnie oceniane w rankingu. W pozostałych kryteriach wykorzystuje dane z bazy SCOPUS oraz dane statystyczne otrzymywane z uczelni. Poniżej poszczególne kryteria tego rankingu i ich wagi:

 • Academic reputation – reputacja akademicka z wagą 40% - na podstawie badań ankietowych ponad 100 tys członków społeczności akademickiej.
 • Employer reputation – reputacja pracodawców z wagą 10% - na podstawie badań ankietowych wśród ponad 50 tys. Pracodawców.
 • Faculty/Student Ratio – z wagą 20% - liczba nauczycieli akademickich (etatowo) przypadających na studenta. Uważana za wskaźnik jakości kształcenia
 • Citation per Faculty – z wagą 20% Liczba cytowań uzyskanych przez ostatnie sześć lat kalendarzowych począwszy od roku poprzedzającego publikację danej edycji rankingu przez publikacje afiliowane do danej uczelni w bazie SCOPUS, a opublikowane w ciągu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających rok po zakończeniu, którego nastąpiła publikacja danej edycji rankingu. Ze względu na różnice w kulturze cytowania między poszczególnymi dyscyplinami stosowane są wagi, które niwelują różnice w liczbie cytowań uzyskiwanych przez publikacje w różnych dyscyplinach, aby sprawiedliwie ocenić wpływ publikacji np. z zakresu filozofii w stosunku do publikacji z zakresu anatomii i fizjologii.
 • International Faculty Ratio – z wagą 5%- procent obcokrajowców wśród nauczycieli akademickich
 • International Student Ratio – z wagą 5% procent obcokrajowców wśród studentów
 • Employment Outcomes – wskaźnik oparty na dwóch metrykach: zdolności uczelni do zapewnienia absolwentom wysokiego poziomu zatrudnienia (procent zatrudnionych w 12 miesięcy po ukończeniu studiów) oraz zdolności uczelni do kształcenia liderów we wszystkich dziedzinach życia (QS zbiera dane o liderach na podstawie publikowanych list ).
 • International Research Network – IRN Index – odzwierciedla uczelni do dywersyfikacji geograficznej ich międzynarodowej sieci badawczej poprzez nawiązywanie trwałych partnerstw z innymi instytucjami szkolnictwa wyższego. Obliczany poprzez porównanie liczby odrębnych lokacji geograficznych partnerów danej instytucji do liczby ich odrębnych partnerów na podstawie danych o publikacjach danej instytucji z ostatnich pięciu lat. Po uwagę brana jest współpraca tylko z takimi partnerami, która skutkowała przynajmniej trzema publikacjami.
Rok Miejsce Punkty Citations
per Faculty
Int. Students Int. Faculty Faculty Student Employer Reputation Academic Reputation Employment Outcomes INR index
2017 431-440 28,34 6,2 10,2 4 42,7 40,9 34,4 x x
2018 461-470 27,06 6,2 10,2 4 39,4 25,5 36,7 x x
2019 411 27,6 6,2 10,4 4,8 52,6 27,5 30,7 x x
2020 338 31,9 6,5 17,6 4,8 59,3 39,5 33,8 x x
2021 326 31,9 31,9 11,3 4,3 55,4 45,9 34,9 x x
2022 309 33,8 6,1 11,7 1,7 60,8 45,8 37,6 x x
2023 293 35,6 6,6 11,9 5,0 62,6 55,1 38,0 33 82,4

 

 

 

Best Global Universities Rankings

Best Global Universities Ranking – łączy wyniki badan ankietowych z oceną aktywność uczelni w świetle wskaźników bibliometrycznych. Dane do wszystkich wskaźników pochodzą z bazy Web of Science należącej obecnie do Clarivate Analytics. Wskaźniki oparte o badania ankietowe wykorzystują wyniki ankiet Clarivate Analytics z ostatnich pięciu latach. Ankieta kierowana jest do wybranej z bazy Web of Science listy badaczy z uwzględnieniem szacunkowych proporcji geograficznych nauczycieli akademickich i naukowców. Ankieta jest przygotowana w siedmiu językach aby zwiększyć jej dostępność językową. Ostateczne wyniki ankiety są ponownie geograficznie równoważone przy uwzględnieniu różnic w procencie odpowiedzi na wysłane zaproszenia do ankiety. Wykluczone są głosy oddane przez respondentów na ich własne uczelnie. W badaniu uczestniczyło ponad 30 tys. respondentów. Wyniki ankiety wykorzystane zostały do oceny uczelni w zakresie:

 • Global research reputation = z wagą 12,5% – globalna badawcza reputacja uczelni obliczona o zagregowany wynik badań ankietowych z ostatnich pięciu lat
 • Regional research reputation – z wagą 12,5% – regionala badawcza reputacja uczelni obliczona o zagregowany wynik badań ankietowych z ostatnich pięciu lat, Polska należy do regionu wschodnia Europa.

Dane bibliometryczne pozyskiwane z Web of Science odnoszą się do publikacji z pięciu lat poprzedzających rok kalendarzowy poprzedzający rok w, którym publikowana jest dana edycja rankingu. Np. dla rankingu opublikowane w 2020 roku a datowanego przez organizatorów na rok 2021 wykorzystano dane dotyczące publikacji z okresu 2014-2018. Dane te twórcy rankingu wykorzystują do ustalenia oceny uczelnie w zakresie:

 • Publications – z wagą 10% – liczba publikacji (uwzględniane są następujące kategorie publikacji: reviews, articles and notes) afiliowanych do danej uczelni
 • Books – z wagę 2,5% – liczba książęk afiliowanych do danej uczelni,
 • Conferences – z wagą 2,5% – liczba publikacji sklasyfikowanych jako proceedings afiliowanych do danej uczelni,
 • Normalized Citation Impact – z wagą 10% – znormalizownay wskaźnik wpływu (cytowani) prezentuje średnią cytowalność publikacji uczelni z uwzględnieniem ich wieku, dyscypliny i rodzaju publikacji,
 • Total citation – z wagą 7,5% – liczba cytowani publikacji uczelni ale znormalizowana, gdyż obliczona przez przemnożenie liczby publikacji przez Normalized Citation Impact publikacji tej uczleni,
 • Number of publications that are among the 10% most cited – z wagą 10% – liczba publikacji afiliowanych do danej uczelni, które są zaliczane do 10% najczęściej cytowanych w bazie Web of Science (jest on zależny od wielkości uczelni, ale wskazuje ile doskonałych badań prowadzi uczelnia),
 • Percentage of total publications that are among the 10% most cited – z wagą 10% – liczba publikacji afiliowanych do danej uczelni i zaliczanych do 10% najczęściej cytowanych w bazie Web of Science, wskaźnik niezależny od wielkości uczelni,
 • International collaboration – relative to country — z wagą 5% – : współpraca międzynarodowa w odniesieniu do kraju, mierzona przez porównaniu procentu publikacji powstałych w ramach współpracy międzynarodowej afiliowanych do danej uczelni do procentu publikacji powstałych w ramach współpracy międzynarodowej afiliowanych do kraju, w którym dana uczelnia ma siedzibę.
 • International collaboration – z wagą 5% – współpraca międzynarodowa mierzona procentem publikacji powstałych w ramach współpracy międzynarodowej (co najmniej jedne autor jest z zagranicy).

 

 

Rok Miejsce w Europie Miejsce w skali globu Global research reputation Regional research reputation Publications Books Conferences
2017 175 388 389 35 286 623 603
2018 167 376 390 27 272 618 582
2019 151 343 380 16 259 476 613
2020 141 329 378 12 265 486 609
2021 134 320 335 14 272 373 591
2022 139 339 332 14 282 369 589

 

 

Rok Normalized citation impact Total citations Number of publications that are among the 10 percent most cited Percentage of total publications that are among the 10 percent most cited International collaboration - relative to country International collaboration Number of highly cited papers in 1 %  most cited Percentage of highly cited papers that are among the top 1 % most cited
2017 755 352 398 867 53 465 378 664
2018 742 336 385 935 67 519 354 662
2019 687 309 364 928 98 604 310 609
2020 661 300 369 1026 106 679 291 587
2021 655 300 374 1155 145 757 286 574
2022 717 300 401 1308 171 819 305 672