Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Biuro Analiz Instytucjonalnych
i Raportowania
Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Czapskich 4/1-3
31-110 Kraków

email: bair@uj.edu.pl

tel.: 12 663-38-85

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert:

                                                                                    

 

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie przygotowania i przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego przygotowującego do certyfikowanych egzaminów zewnętrznych


na potrzeby realizacji projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

POWR.03.01.00-00-K435/15-00


Zamawiający:  
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

Nazwa jednostki wykonującej zadanie:
Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków.


I.Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

II.Opis przedmiotu zamówienia.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego przygotowującego do certyfikowanych egzaminów zewnętrznych zgodnie z sylabusem (załącznik nr 3).
 
Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie zajęc  w wymiarze 62 godzin szkolenia językowego przygotowującego do egzaminu Business English Certificate Vantage (BEC Vantage). W zajęciach uczestniczyć będzie do 12 osób. Terminy realizacji zajęć powinny być dostosowane do potrzeb zamawiającego, dopuszcza się realizację zajęć w godzinach wieczornych oraz w soboty.


Wspólny Słownik Zamówień: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zakres tematyczny zajęć:

 według sylabusa (załącznik 3);

III. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego:    

 

 1. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zrealizowania zamówienia, zobowiązując się do:

- ustalenia we współpracy z Wykonawcą harmonogramu zajęć z uwzględnieniem dostępności wybranego trenera oraz sal;
- zapewnienia miejsca przeprowadzenia zajęć oraz zapewnienia sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji danych zajęć;

 1. O miejscu przeprowadzenia zajęć Wykonawca będzie powiadomiony nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym terminem zajęć; - umożliwienia konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści zajęć; - przekazania informacji dotyczącej liczby uczestników danych zajęć nie później niż na trzy dni robocze przed zaplanowanym rozpoczęciem. Rekrutacja uczestników zajęć będzie przeprowadzona przez Zamawiającego;
 2. W przypadku uzasadnionej nieobecności wyznaczonego prowadzącego w danym dniu zajęć Wykonawca musi zapewnić obecność prowadzącego posiadającego doświadczenie i kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same, jak prowadzący wskazany/ni w ofercie, na podstawie której wybrano Wykonawcę. Zmiana taka wymaga zgody Zmawiającego.
 3. Zajęcia odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia niezbędną infrastrukturę do prowadzenia zajęć.
 4. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół przeprowadzenia zajęć. Protokół dostarczy Zamawiający.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewaluacji planu zajęć.
 6. Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie poddana nadzorowi Zamawiającego. Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt. Na końcu zajęć przeprowadzona zostanie ankieta oceniająca zadowolenie studentów z przeprowadzonych zajęć.
 7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za te godziny zajęć, które faktycznie się odbędą.
 8. Negatywna ocena zajęć przez uczestników może być przesłanką do rozwiązania umowy z Wykonawcą.  

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

 1. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie zajęć –  marzec 2019 r.
 2. Planowany termin zakończenia zajęć – czerwiec 2019 r.
 3. Planowy termin realizacji zamówienia obejmuje zajęcia dla 1 grupy/do 12 uczestników.
 4. Szczegółowe terminy zajęć będą ustalane z Zamawiającym z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
 6. Zajęcia realizowane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki:

a) Posiadają minimum piecioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z nauki języka angielskiego (zaświadczenie z instytucji  lub świdectwo pracy lub przedstawienie dokumentu o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej wraz z numerem PKD) oraz  lektorzy prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie wykształcenie kierunkowe (minimum dyplom licencjata z filologii angielskiej).

b) Posiadaja doświadczenie w prowadzeniu kursów przygotowujących do egzaminów  Cambrigde, przeprowadziły minimum jeden kurs przygotowujący do wyżej wymienionych egzaminów (osoby fizyczne proszone są o przedstawienie zaświadczenie z instytucji w ramach, której prowadziły kurs).

c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia (nie dotyczy osób fizycznych).

Wykonawca przedstawi wraz z ofertą - wykaz osób, którym powierzy wykonanie zamówienia (załącznik nr 2). W celu potwierdzenia doświadczenia należy bezwzględnie przedstawić dodatkowy dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko prowadzącego, potwierdzenie kwalifikacji.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 2. Warunkiem ubiegania się o wykonanie zamówienia jest brak powiązań kapitałowych lub osobowych Zamawiającego i Wykonawcy.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce  Zamawiającego jako wspólnik,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji Zamawiającego,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Zamawiającego,
- pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

Wzór oświadczenia o spełnianiu powyższych warunków stanowi integralną cześć oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert).

VI. Kryteria oceny i wyboru oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających spełniający kryteria zapytania oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Kryteria wyboru oferty będzie najniższa cena (cena brutto) za 1 godzinę lekcyjną.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium.
     Cn
C = ___ x 100 pkt
     Co
Cn – najniższa cena netto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena netto ocenianej oferty

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Cena zaproponowana w ofercie powinna być cenną brutto podaną w PLN i musi zawierać: wszelkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności umowy.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o przyjęte kryteria.

VII. Warunki płatności:

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację usługi objętej zaproszeniem do składania ofert. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.

VIII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu oraz muszą być wypełnione i podpisane wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składnia ofert wraz z załącznikiem nr 2.
 5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jcrk@uj.edu.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:  Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji, Czapskich 4, 31-110 Kraków, p.1-3, do  20  lutego 2019 roku do godz. 15:30 (decyduje data otrzymania przez Zamawiającego):
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Oferta powinna być:

• opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy),
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez wykonawcę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Leśkiewicz, tel. 12 663-38-84, e-mail: katarzyna.leskiewicz@uj.edu.pl.


IX. Pozostałe warunki:

 1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.
 3. Wszystkie ceny należy podać w PLN.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.
 5. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. O rozstrzygnięciu postepowanie Zamawiający powiadomi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, drogą e-mailową.
 7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 8. Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik nr 1 i 2.
 9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 10. Termin związania ofertą: Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

załącznik 1

załącznik 2

załacznik 3

 


Kierownik projektu
mgr Halina Bojkowska

                                                                                    

 

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z przedsiębiorczości (część 2 - dotycząca kompetencji twardych)


na potrzeby realizacji projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

POWR.03.01.00-00-K435/15-00


Zamawiający:  
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

Nazwa jednostki wykonującej zadanie:
Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków.


I.Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

II.Opis przedmiotu zamówienia.

Przygotowanie i przeprowadzenie części warsztatów  z przedsiębiorczości zgodnie z sylabusem (załącznik nr 3). Do realizacji przeznaczone są tematy dotyczace biznesplanu, założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, podstawy księgowości, możliwości dofinansowania własnej działalności.

Przeprowadzane zajęcia są częścią warsztatów rozwijających kompetencje przedsiębiorcze
 
Zamówienie obejmuje przygotowanie (wraz z materiałami) i przeprowadzenie do 2 edycji zajęć w wymiarze 24 godzin każda edycja (1 godzina kursu = 45 minut), co daje w sumie do 48 godzin zajęć w okresie od października 2018 do czerwca 2019 r.. W każdej edycji uczestniczyć będzie do 20 osób. Terminy realizacji zajęć powinny być dostosowane do potrzeb zamawiającego, dopuszcza się realizację zajęć w godzinach wieczornych oraz w soboty.


Wspólny Słownik Zamówień: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zakres tematyczny zajęć:

Do realizacji przeznaczone są tematy dotyczace biznesplanu, założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, podstawy księgowości, możliwości dofinansowania własnej działalności gospodarczej - według sylabusa (załącznik 3);

III. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego:    

 

 1. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zrealizowania zamówienia, zobowiązując się do:

- ustalenia we współpracy z Wykonawcą harmonogramu zajęć z uwzględnieniem dostępności wybranego trenera oraz sal;
- zapewnienia miejsca przeprowadzenia zajęć oraz zapewnienia sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji danych zajęć;

 1. O miejscu przeprowadzenia zajęć Wykonawca będzie powiadomiony nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym terminem zajęć; - umożliwienia konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści zajęć; - przekazania informacji dotyczącej liczby uczestników danych zajęć nie później niż na trzy dni robocze przed zaplanowanym rozpoczęciem. Rekrutacja uczestników zajęć będzie przeprowadzona przez Zamawiającego;
 2. W przypadku uzasadnionej nieobecności wyznaczonego prowadzącego w danym dniu zajęć Wykonawca musi zapewnić obecność prowadzącego posiadającego doświadczenie i kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same, jak prowadzący wskazany/ni w ofercie, na podstawie której wybrano Wykonawcę. Zmiana taka wymaga zgody Zmawiającego.
 3. Zajęcia odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia niezbędną infrastrukturę do prowadzenia zajęć.
 4. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół przeprowadzenia zajęć. Protokół dostarczy Zamawiający.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewaluacji planu zajęć.
 6. Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie poddana nadzorowi Zamawiającego. Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt. Na końcu zajęć przeprowadzona zostanie ankieta oceniająca zadowolenie studentów z przeprowadzonych zajęć.
 7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za te godziny zajęć, które faktycznie się odbędą.
 8. Negatywna ocena zajęć przez uczestników może być przesłanką do rozwiązania umowy z Wykonawcą.  

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

 1. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie zajęć –  październik 2018 r.
 2. Planowany termin zakończenia zajęć – czerwiec 2019 r.
 3. Planowy termin realizacji zamówienia obejmuje zajęcia dla 4 grup/do 20 uczestników.
 4. Szczegółowe terminy zajęć będą ustalane z Zamawiającym z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
 6. Zajęcia realizowane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki:

a) Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z kompetencji twardych w ramach przedsiębiorczości
b) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia (nie dotyczy osób fizycznych).

Wykonawca przedstawi wraz z ofertą - wykaz osób, którym powierzy wykonanie zamówienia (załącznik nr 2). W celu potwierdzenia doświadczenia należy bezwzględnie przedstawić dodatkowy dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko prowadzącego, okres czasu pracy na stanowisku, którego zakres obowiązków zawierał przeprowadzanie warsztatów z kompetencji miękkich.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 2. Warunkiem ubiegania się o wykonanie zamówienia jest brak powiązań kapitałowych lub osobowych Zamawiającego i Wykonawcy.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce  Zamawiającego jako wspólnik,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji Zamawiającego,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Zamawiającego,
- pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

Wzór oświadczenia o spełnianiu powyższych warunków stanowi integralną cześć oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert).

VI. Kryteria oceny i wyboru oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających spełniający kryteria zapytania oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Kryteria wyboru oferty będzie najniższa cena (cena brutto) za 1 godzinę lekcyjną.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium.
     Cn
C = ___ x 100 pkt
     Co
Cn – najniższa cena netto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena netto ocenianej oferty

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Cena zaproponowana w ofercie powinna być cenną brutto podaną w PLN i musi zawierać: wszelkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności umowy.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o przyjęte kryteria.

VII. Warunki płatności:

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację usługi objętej zaproszeniem do składania ofert. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.

VIII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu oraz muszą być wypełnione i podpisane wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składnia ofert wraz z załącznikiem nr 2.
 5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jcrk@uj.edu.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:  Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji, Czapskich 4, 31-110 Kraków, p.1-3, do  15  października 2018 roku do godz. 15:30 (decyduje data otrzymania przez Zamawiającego):
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Oferta powinna być:

• opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy),
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez wykonawcę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Leśkiewicz, tel. 12 663-38-84, e-mail: katarzyna.leskiewicz@uj.edu.pl.


IX. Pozostałe warunki:

 1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.
 3. Wszystkie ceny należy podać w PLN.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.
 5. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. O rozstrzygnięciu postepowanie Zamawiający powiadomi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, drogą e-mailową.
 7. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 8. Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik nr 1 i 2.
 9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 10. Termin związania ofertą: Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

załącznik 1

załącznik 2

załacznik 3

 


Kierownik projektu
mgr Halina Bojkowska

 

                                                                                      

 

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia warsztatów z przedsiębiorczości (część 1 - dotycząca kompetencji miękkich)


na potrzeby realizacji projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

POWR.03.01.00-00-K435/15-00


Zamawiający:  
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

Nazwa jednostki wykonującej zadanie:
Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków.


I.Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

II.Opis przedmiotu zamówienia.

Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów  z przedsiębiorczości zgodnie z sylabusem (załącznik nr 3).

Przeprowadzane zajęcia są częścią warsztatów rozwijających kompetencje przedsiębiorcze
 
Zamówienie obejmuje przygotowanie (wraz z materiałami) i przeprowadzenie do 4 edycji zajęć w wymiarze 16 godzin każda edycja (1 godzina kursu = 45 minut), co daje w sumie do 64 godzin zajęć w okresie od wześnia 2017 do września 2019 r.. W każdej edycji uczestniczyć będzie do 20 osób. Terminy realizacji zajęć powinny być dostosowane do potrzeb zamawiającego, dopuszcza się realizację zajęć w godzinach wieczornych oraz w soboty.


Wspólny Słownik Zamówień: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zakres tematyczny zajęć:


• według sylabusa (załącznik 3);

III. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego:    

 

 1. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zrealizowania zamówienia, zobowiązując się do:

- ustalenia we współpracy z Wykonawcą harmonogramu zajęć z uwzględnieniem dostępności wybranego trenera oraz sal;
- zapewnienia miejsca przeprowadzenia zajęć oraz zapewnienia sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji danych zajęć;

 1. O miejscu przeprowadzenia zajęć Wykonawca będzie powiadomiony nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym terminem zajęć; - umożliwienia konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści zajęć; - przekazania informacji dotyczącej liczby uczestników danych zajęć nie później niż na trzy dni robocze przed zaplanowanym rozpoczęciem. Rekrutacja uczestników zajęć będzie przeprowadzona przez Zamawiającego;
 2. W przypadku uzasadnionej nieobecności wyznaczonego prowadzącego w danym dniu zajęć Wykonawca musi zapewnić obecność prowadzącego posiadającego doświadczenie i kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same, jak prowadzący wskazany/ni w ofercie, na podstawie której wybrano Wykonawcę. Zmiana taka wymaga zgody Zmawiającego.
 3. Zajęcia odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia niezbędną infrastrukturę do prowadzenia zajęć.
 4. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół przeprowadzenia zajęć. Protokół dostarczy Zamawiający.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewaluacji planu zajęć.
 6. Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie poddana nadzorowi Zamawiającego. Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt. Na końcu zajęć przeprowadzona zostanie ankieta oceniająca zadowolenie studentów z przeprowadzonych zajęć.
 7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za te godziny zajęć, które faktycznie się odbędą.
 8. Negatywna ocena zajęć przez uczestników może być przesłanką do rozwiązania umowy z Wykonawcą.  

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

 1. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie zajęć –  październik 2017 r.
 2. Planowany termin zakończenia zajęć – wrzesień 2019 r.
 3. Planowy termin realizacji zamówienia obejmuje zajęcia dla 4 grup/do 20 uczestników.
 4. Szczegółowe terminy zajęć będą ustalane z Zamawiającym z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
 6. Zajęcia realizowane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki:

a) Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z kompetencji miekkich
b) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia (nie dotyczy osób fizycznych).

Wykonawca przedstawi wraz z ofertą - wykaz osób, którym powierzy wykonanie zamówienia (załącznik nr 2). W celu potwierdzenia doświadczenia należy bezwzględnie przedstawić dodatkowy dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko prowadzącego, okres czasu pracy na stanowisku, którego zakres obowiązków zawierał przeprowadzanie warsztatów z kompetencji miękkich.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 2. Warunkiem ubiegania się o wykonanie zamówienia jest brak powiązań kapitałowych lub osobowych Zamawiającego i Wykonawcy.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce  Zamawiającego jako wspólnik,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji Zamawiającego,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Zamawiającego,
- pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

Wzór oświadczenia o spełnianiu powyższych warunków stanowi integralną cześć oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert).

VI. Kryteria oceny i wyboru oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających spełniający kryteria zapytania oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Kryteria wyboru oferty będzie najniższa cena (cena brutto) za 1 godzinę lekcyjną.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium.
     Cn
C = ___ x 100 pkt
     Co
Cn – najniższa cena netto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena netto ocenianej oferty

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Cena zaproponowana w ofercie powinna być cenną brutto podaną w PLN i musi zawierać: wszelkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności umowy.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o przyjęte kryteria.

VII. Warunki płatności:

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację usługi objętej zaproszeniem do składania ofert. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.

VIII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu oraz muszą być wypełnione i podpisane wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składnia ofert wraz z załącznikiem nr 2.
 5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jcrk@uj.edu.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:  Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji, Czapskich 4, 31-110 Kraków, p.1-3, do  26  września 2017 roku do godz. 15:30 (decyduje data otrzymania przez Zamawiającego):
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Oferta powinna być:

• opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy),
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez wykonawcę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Leśkiewicz, tel. 12 663-38-84, e-mail: katarzyna.leskiewicz@uj.edu.pl.


IX. Pozostałe warunki:

 1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.
 3. Wszystkie ceny należy podać w PLN.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.
 5. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. O rozstrzygnięciu postepowanie Zamawiający powiadomi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, drogą e-mailową lub poprzez umieszczenie wyniku postepowania w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich
 7. Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 8. Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik nr 1 i 2.
 9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 10. Termin związania ofertą: Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

załącznik 1

załącznik 2

załacznik 3

 


Kierownik projektu
Dr hab. Maria Próchnicka

 

                                                                                      

 

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie oceny i zaopiniowania biznesplanów przygotowanych przez studentów na warsztatach z przedsiębiorczości


na potrzeby realizacji projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

POWR.03.01.00-00-K435/15-00


Zamawiający:  
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

Nazwa jednostki wykonującej zadanie:
Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków.


I.Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

II.Opis przedmiotu zamówienia.

Ocena i zaopiniowania biznesplanów przygotowanych przez studentów na warsztatach z przedsiębiorczości (załącznik nr 3).
 
Zamówienie obejmuje ocenę i pisemne zaopiniowanie biznesplanów przygotowanych przez studentów na warsztatach z przedsiębiorczości oraz omówienie ich na forum grupy. W okresie od października 2017 do września 2019 planowane są 4 edycja warsztatów. W każdej edycji będzie uczestniczyć do 20 studentów co w sumie wygeneruje do  80 biznesplanów.


Wspólny Słownik Zamówień: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zakres tematyczny zajęć:


• nie dotyczy

III. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego:    

 

 1. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zrealizowania zamówienia, zobowiązując się do:

- ustalenia we współpracy z Wykonawcą terminów zajęć i terminów oceny biznesplanów

- dostarczenia przygotowanych przez studentów biznesplanów
- zapewnienia miejsca przeprowadzenia zajęć (w celu omówinia biznesplanów) oraz zapewnienia sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji danych zajęć;

 1. O miejscu przeprowadzenia zajęć Wykonawca będzie powiadomiony nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym terminem zajęć; - umożliwienia konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści zajęć; - przekazania informacji dotyczącej liczby uczestników danych zajęć nie później niż na trzy dni robocze przed zaplanowanym rozpoczęciem. Rekrutacja uczestników zajęć będzie przeprowadzona przez Zamawiającego;
 2. W przypadku uzasadnionej nieobecności wyznaczonego prowadzącego w danym dniu zajęć Wykonawca musi zapewnić obecność prowadzącego posiadającego doświadczenie i kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same, jak prowadzący wskazany/ni w ofercie, na podstawie której wybrano Wykonawcę. Zmiana taka wymaga zgody Zmawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewaluacji planu zajęć.
 4. Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie poddana nadzorowi Zamawiającego. Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt. Na końcu zajęć przeprowadzona zostanie ankieta oceniająca zadowolenie studentów z przeprowadzonych zajęć.
 5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za te biznesplany, które faktycznie zostaną sprawdzone, omówione i zaopiniowae pisemnie.
 6. Negatywna ocena  uczestników może być przesłanką do rozwiązania umowy z Wykonawcą.  

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

 1. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie zajęć –  październik 2017 r.
 2. Planowany termin zakończenia zajęć – wrzesień 2019 r.
 3. Planowy termin realizacji zamówienia obejmuje biznesplany dla 4 grup/do 20 uczestników (do 80 biznesplanów).
 4. Szczegółowe terminy  oceny biznesplanów będą ustalane z Zamawiającym z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki:

a) Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie przedsiebiorczości.
b) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia (nie dotyczy osób fizycznych).

Wykonawca przedstawi wraz z ofertą - wykaz osób, którym powierzy wykonanie zamówienia (załącznik nr 2). W celu potwierdzenia doświadczenia należy bezwzględnie przedstawić dodatkowy dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko prowadzącego, okres czasu pracy na stanowisku, którego zakres obowiązków zawierał doradztwo w zakresie przedsiębiorczości.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 2. Warunkiem ubiegania się o wykonanie zamówienia jest brak powiązań kapitałowych lub osobowych Zamawiającego i Wykonawcy.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce  Zamawiającego jako wspólnik,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji Zamawiającego,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Zamawiającego,
- pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

Wzór oświadczenia o spełnianiu powyższych warunków stanowi integralną cześć oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert).

VI. Kryteria oceny i wyboru oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających spełniający kryteria zapytania oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Kryteria wyboru oferty będzie najniższa cena (cena brutto) za 1 godzinę lekcyjną.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium.
     Cn
C = ___ x 100 pkt
     Co
Cn – najniższa cena netto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena netto ocenianej oferty

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Cena zaproponowana w ofercie powinna być cenną brutto podaną w PLN i musi zawierać: wszelkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności umowy.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o przyjęte kryteria.

VII. Warunki płatności:

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację usługi objętej zaproszeniem do składania ofert. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania usługij, na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.

VIII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu oraz muszą być wypełnione i podpisane wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składnia ofert wraz z załącznikiem nr 2.
 5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jcrk@uj.edu.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:  Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji, Czapskich 4, 31-110 Kraków, p.1-3, do  20  listopada 2017 roku do godz. 15:30 (decyduje data otrzymania przez Zamawiającego):
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Oferta powinna być:

• opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy),
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez wykonawcę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Leśkiewicz, tel. 12 663-38-84, e-mail: katarzyna.leskiewicz@uj.edu.pl.


IX. Pozostałe warunki:

 1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.
 3. Wszystkie ceny należy podać w PLN.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.
 5. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. O rozstrzygnięciu postepowanie Zamawiający powiadomi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, drogą e-mailową lub poprzez umieszczenie wyniku postepowania w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich
 7. Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 8. Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik nr 1 i 2.
 9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 10. Termin związania ofertą: Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

załącznik nr 1

załącznik 2

załacznik 3


Kierownik projektu
Dr hab. Maria Próchnicka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferty

Kraków, 30 kwietnia 2017

Zaproszenie do składania ofert

w zakresie przygotowania i przeprowadzenia zajęć dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielski


na potrzeby realizacji projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji
Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

POWR.03.01.00-00-K435/15-00


Zamawiający:  
Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
NIP: 675-000-22-36, REGON: 000001270

Nazwa jednostki wykonującej zadanie:
Biuro Analiz Instytucjonalnych i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków.


I.Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

II.Opis przedmiotu zamówienia.

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w języku angielskim dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej.

Przeprowadzane zajęcia są podsumowaniem kursu Autoprezentacja, efektywne opracowanie i pokaz materiałów zawodowych w językach obcych (angielski, niemiecki) przygotowujących studentów do rozmowy o pracę w języku angielskim, niemieckim oraz tworzenia prezentacji materiałów zawodowych w języku obcym.
 
Zamówienie obejmuje przygotowanie (wraz z materiałami) i przeprowadzenie do 5 edycji zajęć w wymiarze 6 godzin każda edycja (1 godzina kursu = 45 minut), co daje w sumie do 30 godzin zajęć w okresie od maja 2017 do września 2019 r.. W każdej edycji uczestniczyć będzie do 10 osób. Terminy realizacji zajęć powinny być dostosowane do potrzeb zamawiającego, dopuszcza się realizację zajęć w godzinach wieczornych oraz w soboty.


Wspólny Słownik Zamówień: 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Zakres tematyczny zajęć:


• przeprowadzenie  z każdym uczestnikiem kursu symulowanej  rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim lub niemieckim trwającej 20 minut;
• podsumowująca ocena symulowanych rozmów kwalifikacyjnych w języku niemieckim lub angielskim i prezentacja jej wyników w trakcie dyskusji z wszystkimi uczestnikami kursu, wraz ze wskazaniem popełnionych błędów i udzieleniem porad, mających na celu unikanie błędów;

III. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego:    

 

 1. Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość zrealizowania zamówienia, zobowiązując się do:

- ustalenia we współpracy z Wykonawcą harmonogramu zajęć z uwzględnieniem dostępności wybranego trenera oraz sal;
- zapewnienia miejsca przeprowadzenia zajęć oraz zapewnienia sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji danych zajęć;

 1. O miejscu przeprowadzenia zajęć Wykonawca będzie powiadomiony nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym terminem zajęć; - umożliwienia konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści zajęć; - przekazania informacji dotyczącej liczby uczestników danych zajęć nie później niż na trzy dni robocze przed zaplanowanym rozpoczęciem. Rekrutacja uczestników zajęć będzie przeprowadzona przez Zamawiającego;
 2. W przypadku uzasadnionej nieobecności wyznaczonego prowadzącego w danym dniu zajęć Wykonawca musi zapewnić obecność prowadzącego posiadającego doświadczenie i kwalifikacje zawodowe co najmniej takie same, jak prowadzący wskazany/ni w ofercie, na podstawie której wybrano Wykonawcę. Zmiana taka wymaga zgody Zmawiającego.
 3. Zajęcia odbędą się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zapewnia niezbędną infrastrukturę do prowadzenia zajęć.
 4. Potwierdzeniem wykonania usługi będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół przeprowadzenia zajęć. Protokół dostarczy Zamawiający.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewaluacji planu zajęć.
 6. Zamawiający informuje, iż realizacja przedmiotu zamówienia będzie poddana nadzorowi Zamawiającego. Podczas prowadzonych zajęć może mieć miejsce zapowiedziana lub niezapowiedziana wizytacja przedstawiciela Zamawiającego lub przedstawicieli instytucji finansujących i kontrolujących projekt. Na końcu zajęć przeprowadzona zostanie ankieta oceniająca zadowolenie studentów z przeprowadzonych zajęć.
 7. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko i wyłącznie za te godziny zajęć, które faktycznie się odbędą.
 8. Negatywna ocena zajęć przez uczestników może być przesłanką do rozwiązania umowy z Wykonawcą.  

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

 1. Zamawiający przewiduje rozpoczęcie zajęć –  maj 2016 r.
 2. Planowany termin zakończenia zajęć – wrzesień 2019 r.
 3. Planowy termin realizacji zamówienia obejmuje zajęcia dla 6 grup/do 10 uczestników.
 4. Szczegółowe terminy zajęć będą ustalane z Zamawiającym z co najmniej jednotygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozpoczęcia i zakończenia zajęć.
 6. Zajęcia realizowane będą w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, spełniające następujące warunki:

a) Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku  specjalisty od rekrutacji.
b) Biegle posługuje się językiem angielskim lub niemieckim.
c) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia (nie dotyczy osób fizycznych).

Wykonawca przedstawi wraz z ofertą - wykaz osób, którym powierzy wykonanie zamówienia (załącznik nr 2). W celu potwierdzenia doświadczenia należy bezwzględnie przedstawić dodatkowy dokument zawierający co najmniej: imię i nazwisko prowadzącego, okres czasu pracy na stanowisku, którego zakres obowiązków zawierał przeprowadzanie rozmów rekrutacyjnych.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 2. Warunkiem ubiegania się o wykonanie zamówienia jest brak powiązań kapitałowych lub osobowych Zamawiającego i Wykonawcy.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce  Zamawiającego jako wspólnik,
-posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji Zamawiającego,
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Zamawiającego,
-pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy.

Wzór oświadczenia o spełnianiu powyższych warunków stanowi integralną cześć oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert).

VI. Kryteria oceny i wyboru oferty

 1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zawierających spełniający kryteria zapytania oraz złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu, spełniających wymogi niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Kryteria wyboru oferty będzie najniższa cena (cena brutto) za 1 godzinę lekcyjną.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium.
     Cn
C = ___ x 100 pkt
     Co
Cn – najniższa cena netto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena netto ocenianej oferty

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

Cena zaproponowana w ofercie powinna być cenną brutto podaną w PLN i musi zawierać: wszelkie koszty i składniki niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Cena ofertowa podana przez Wykonawcę obowiązuje przez cały okres ważności umowy.

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie ta, która uzyska największą liczbę punktów w oparciu
o przyjęte kryteria.

VII. Warunki płatności:

Z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie umowa na realizację usługi objętej zaproszeniem do składania ofert. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi po przyjęciu przez Zamawiającego potwierdzenia wykonania usługi szkoleniowej, na podstawie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego, w terminie 30 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w dokumencie i umowie.

VIII. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Oferta musi być podpisana zgodnie ze sposobem reprezentacji danego podmiotu oraz muszą być wypełnione i podpisane wszystkie załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
 4. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składnia ofert wraz z załącznikiem nr 2.
 5. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: jcrk@uj.edu.pl; poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres:  Jagiellońskie Centrum Rozwoju Kompetencji, Czapskich 4, 31-110 Kraków, p.1-3, do  5  czerwca 2017 roku do godz. 15:30 (decyduje data otrzymania przez Zamawiającego):
 6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 8. Oferta powinna być:

• opatrzona pieczątką firmową (jeśli dotyczy),
• posiadać datę sporządzenia,
• zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
• podpisana czytelnie przez wykonawcę.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Katarzyną Leśkiewicz, tel. 12 663-38-84, e-mail: katarzyna.leskiewicz@uj.edu.pl.


IX. Pozostałe warunki:

 1. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zwrócić się do oferentów z prośbą o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert.
 3. Wszystkie ceny należy podać w PLN.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ocena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę zaplanowaną w budżecie projektu na realizację powyższego działania.
 5. Oferent przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. O rozstrzygnięciu postepowanie Zamawiający powiadomi w terminie do 14 dni od daty zakończenia przyjmowania ofert, drogą e-mailową lub poprzez umieszczenie wyniku postepowania w Bazie konkurencyjności funduszy europejskich
 7. Dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 8. Integralną częścią zapytania ofertowego jest załącznik nr 1 i 2.
 9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy bez podania uzasadnienia swojej decyzji.
 10. Termin związania ofertą: Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 


Kierownik projektu
Dr hab. Maria Próchnicka

załącznik 1

załącznik 2